Sư phạm Lịch sử

Đề cương môn học ngành SPLS

 Đối tượng: Sinh viên chính quy chương trình đào tạo chuẩn ngành Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội