Lịch thi

Phòng Đào tạo & CTSV thông báo Kế hoạch thi cuối kỳ Học kỳ 2 Năm học 2013-2014 như sau: Kế hoạch thi cuối kỳ Học kỳ 2 Năm học 2013-2014 xem chi tiết  tại đây
Danh sách phòng thi môn Giáo dục học đại cương xem  tại đây 
Danh sách phòng thi môn Tâm lý học 1 xem  tại đây 

Xem chi tiết tại đây, đề nghị các lớp trưởng thông báo đến sinh viên của lớp mình yêu cầu kiểm tra thông tin nếu có sai sót gì phản hồi lại theo địa chỉ email:  kiennt@vnu.edu.vn ,    thuquyen@vnu.edu.vn