Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

Trường Đại học Giáo dục được tổ chức theo mô hình mở và linh hoạt, đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hình thức a + b  trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài đội ngũ giảng viên do đơn vị quản lý, Trường huy động nguồn nhân lực là đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản thuộc các trường thành viên của ĐHQGHN (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Công nghệ) tham gia hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời khai thác có hiệu quả đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm chất lượng cao là các giảng viên, các nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục đang làm việc tại các trường, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước hoặc đã nghỉ hưu. Đến nay, tổng số cán bộ, viên chức cơ hữu là 354 người, bao gồm:

  1. Cán bộ, viên chức do Trường Đại học Giáo dục quản lý có 143 người, bao gồm: 02 giáo sư, 14 phó giáo sư, 39 tiến sĩ, 47 thạc sĩ, 36 cử nhân và 05 trình độ khác.
  2. Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn đào tạo cơ bản (3 năm đầu) bao gồm rất đông đảo các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ.
  3. Giảng viên đã nghỉ hưu tiếp tục hợp đồng lao động tại Trường Đại học Giáo dục gồm 07 người bao gồm: 02 giáo sư, 03 phó giáo sư, 01 tiến sĩ  và 01 thạc sĩ.
  4. Giảng viên kiêm nhiệm đào tạo tại Trường Đại học Giáo dục gồm 07 người bao gồm: 3 phó giáo sư và 04 tiến sĩ.

Trường Đại học Giáo dục là một trong những đơn vị có tỷ lệ giảng viên có học hàm, học vị cao trong nhiều năm gần đây. Trường luôn giữ vững tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trong tổng số giảng viên của Trường là 73,2% và tỷ lệ cán bộ khoa học có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư là 20%.