Các đơn vị chức năng

Các đơn vị hành chính, phục vụ

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục thực thi trách nhiệm của Hiệu trưởng đối với mọi mảng công tác của Nhà trường có các phòng/ban chức năng và đơn vị phục vụ sau:

1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

2. Phòng Đào tạo

3. Phòng Hành chính - Tổng hợp

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

5. Phòng Khoa học - Quan hệ Quốc tế

6. Phòng Tổ chức - Cán bộ