Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu

Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu

Các Khoa và bộ môn trực thuộc
Trong giai đoạn đầu, Trường Đại học Giáo dục có các khoa sau:
1) Khoa Sư phạm 
Có 3 bộ môn, bao gồm:
- Bộ môn Khoa học Tự nhiên
- Bộ môn Khoa học Xã hội
- Bộ môn Lý luận và Công nghệ dạy học.
2) Khoa Các Khoa học Giáo dục 
Có 2 bộ môn, bao gồm:
- Bộ môn Tâm lý 
- Bộ môn Giáo dục.
3) Khoa Quản lý Giáo dục
Có 3 bộ môn, bao gồm:
- Bộ môn Lý luận quản lý
- Bộ môn Khoa học Quản lý chuyên ngành
- Bộ môn Quản lý cơ sở giáo dục. 

4) Bộ môn Đo lường và Đánh giá