Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu

 

 

Hiệu trưởng:  GS.TS. Nguyễn Quý Thanh
Điện thoại: 043 754 9102
Email: nqthanh@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng:  TS. Nguyễn Đức Huy
Điện thoại: 043 7548 939
Email:    huynd@vnu.edu.vn
  Phó Hiệu trưởng:  PGS.TS Phạm Văn Thuần
Điện thoại: 043 754 9316
Email:   thuanpv@vnu.edu.vn

    

       Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thị Hương

       Điện thoại: 0437 549 489

       Email: nguyenhuong@vnu.edu.vn