Công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2018

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 20/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Giáo dục; nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại  học Giáo dục thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2018, cụ thể như sau:

Các ngành/chuyên ngành có nhu cầu bổ nhiệm:

+ Giáo dục học (Lý luận và Phương pháp dạy học, Giáo dục học chuyên ngành, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Quản trị chất lượng, Công nghệ Giáo dục, …)

+ Tâm lý học (Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Tâm lý học giáo dục, Tâm lý học tham vấn, Công tác xã hội, …)

+ Văn học (Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, …)

- Số lượng bổ nhiệm: Mỗi ngành/chuyên ngành từ 1-2 GS/PGS.

- Kinh phí: Theo quy định của Trường ĐHGD và các quy định hiện hành.

 

Trường Đại học Giáo dục trân trọng đề nghị các nhà giáo, nhà khoa học đủ điều kiện theo quy định hiện hành có nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN nộp hồ sơ đăng ký bổ nhiệm.

Hồ sơ đăng ký gồm:

1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (mẫu số 1).

2. Bản sao công chứng quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.

3. Bản sao công chứng giấy công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.

4. Lý lịch khoa học (chiết xuất từ Cổng thông tin Cán bộ).

5. Quyết định lương hiện hưởng.

6. Công văn đề nghị bổ nhiệm của Khoa; Biên bản họp Khoa - Bộ môn; Danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư
(mẫu số 2).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/03/2018 đến trước ngày 26/03/2018.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng 305, Nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội -  144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: (024) 73017123, máy lẻ 1305 hoặc Email: nghiemthithanh@vnu.edu.vn.

Trân trọng thông báo./.

10:03 22/03/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ