Thông báo tổ chức tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Trung tâm nghiên cứu

Thực hiện Công văn số 2423/BGDĐT-KHCNMT ngày 11/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Thời gian nôp đề xuất: 24/6/2018

2. Mẫu đề xuất: Theo hướng dẫn Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ theo file đính kèm .

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho các giảng viên tham gia xây dựng đề xuất và gửi báo cáo về Trường Đại học Giáo dục qua Phòng KH-HTPT cho cán bộ phụ trách Nguyễn Thị Kim Nhân tổng hợp và thành lập Hội đồng chuyên môn thẩm định  xem xét theo quy định./.

Phòng KH-HTPT

10:06 12/06/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ