Danh sách thí sinh được tuyển thẳng vào các ngành đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Giáo dục năm 2018

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2018 như sau:

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Giáo dục ban hành theo Quyết định số 568/QĐ-TCCB ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường  Đại học Giáo dục;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ - ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 848 /HD-ĐHQGHN ngày 15 tháng 3 năm 2018 của  Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-ĐT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 999/QĐ-ĐHGD ngày 4/7/2018;

Căn cứ biên bản họp ngày 17/07/2018 của Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 08 thí sinh được tuyển thẳng vào các ngành đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Giáo dục năm 2018, cụ thể như sau:

TT

Nhóm ngành học

Mã nhóm ngành

Số lượng

1

Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên

GD1

04

2

Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử

GD2

03

3

Quản trị trường học

GD3

01

Tổng

08

 Danh sách thí sinh được tuyển thẳng kèm theo quyết định này.

Điều 2. Các thí sinh trong danh sách kèm theo có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, minh chứng hợp pháp đáp ứng yêu cầu được tuyển thẳng theo quy định của Trường Đại học Giáo dục khi nhập học.

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, Trưởng phòng chức năng, Chủ nhiệm khoa liên quan và     các thí sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

>>> Xem chi tiết Danh sách kèm theo quyết định tại đây

08:07 17/07/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ