Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019

Căn cứ tình hình đăng ký học phần của sinh viên qua Cổng thông tin sinh viên và nhận đơn đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo tính đến ngày 07/08/2018, Phòng   Đào tạo thông báo tới các Khoa, Bộ môn, các Thầy/Cô cố vấn học tập và sinh viên các khóa kết quả đăng ký học phần và thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019      như sau:

I. DUYỆT HỦY VÀ MỞ LỚP HỌC PHẦN

- Mở 52 lớp học phần theo Thời khóa biểu dự kiến.

- Hủy thêm 01 lớp học phần do không đủ sĩ số theo Thời khóa biểu dự kiến (lớp PSE2006 2).

- Mở bổ sung 3 lớp học phần theo Thời khóa biểu dự kiến là: TMT2014 1, PSE2006 4 và  PSE2002 3, thời gian học cụ thể xem trong Thời khóa biểu kèm theo.

Sinh viên đã nộp đơn bổ sung đăng ký học trực tiếp tại Phòng Đào tạo xem lịch học của mình trong danh sách lớp học phần.

II. THỜI KHÓA BIỂU

- Thời khóa biểu (click vào đây), phương án ghép lớp, tách lớp và danh sách các lớp học phần (click vào đây) hoặc trên trang web Trường ĐHGD.

- Năm học mới bắt đầu ngày 13/08/2018: Học kỳ 1 kéo dài trong 15 tuần, từ ngày 13/08/2018 đến ngày 08/12/2017 (gồm có 15 tuần học chính thức và 2 tuần dự trữ).

III. ĐỐI VỚI BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHOA, CỐ VẤN HỌC TẬP

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa; Cố vấn học tập các khóa, ngành phổ biến thông tin tới toàn thể sinh viên thông báo này để sinh viên biết rõ và thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định của nhà trường.

Trân trọng!

08:08 09/08/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ