Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Việt Hương

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Việt Hương     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 07/11/1977    4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1282/QĐ-CTHSSV, ngày 08/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Tên đề tài được chỉnh sửa thành: “Quản lý dạy học tiếng Anh tại các học viện, trường đại học Công an nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế” tại Quyết định  số 326/QĐ-ĐHGD ngày 03/03/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý dạy học tiếng Anh tại các học viện, trường đại học Công an nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

8. Chuyên ngành:   Quản lý giáo dục      9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Kim Long; TS. Nguyễn Thị Tuyết

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Về mặt lý luận:

Góp phần làm sáng tỏ lý luận về quản lý dạy học nói chung và dạy học và quản lý dạy học tiếng Anh nói riêng, trên cơ sở đó vận dụng vào quản lý dạy học tiếng Anh với đặc thù của ngành Công an và các học viện, trường đại học Công an nhân dân (CAND) trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Về mặt thực tiễn:

+ Đánh giá được thực trạng dạy học và quản lý dạy học tiếng Anh tại các học viện, trường đại học CAND trong bối cảnh hội nhập một cách hệ thống, cùng làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dạy học tiếng Anh trong các nhà trường.

+ Đề xuất hệ thống các giải pháp quản lý dạy học tiếng Anh phù hợp với đặc thù ngành Công an và các học viện, trường đại học CAND để quản lý vừa thống nhất ở cấp quản lý cấp nhà nước là Bộ Công an vừa đa dạng ở cấp cơ sở là các nhà trường góp phần vận dụng hiệu quả trong thực tiễn dạy học và nâng cao chất lượng quản lý dạy học tiếng Anh tại các học viện, trường đại học CAND trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

+ Đề xuất xây dựng quy trình chuẩn về cơ chế phối hợp đồng bộ trong quản lý dạy học tiếng Anh từ cấp Bộ (Cục Đào tạo, Bộ Công an) đến các trường, các đơn vị khoa, phòng, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đến sinh viên; Xây dựng cơ chế thúc đẩy hợp tác quốc tế giành riêng cho lĩnh vực dạy và học tiếng Anh trong CAND.

+ Các giải pháp đề xuất của luận án còn là cơ sở khoa học để hoạch định một số chính sách và cơ chế quản lý mới đối với hoạt động dạy học ngoại ngữ nói chung và dạy tiếng Anh nói riêng trong CAND.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

[1] Nguyễn Thị Việt Hương (2020), “Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại học viện, trường đại học công an nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ISSN 1859-3917, Số đặc biệt tháng 12/2020, tr120-125.

[2] Nguyễn Thị Việt Hương (2019), “Tầm quan trọng và vai trò của đào tạo ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục của Bộ Công an Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục và Pháp luật của Chính phủ Liên bang Nga,  ISSN 2076-1503, tháng 11/2019, tr. 169-173.

[3] Nguyễn Thị Việt Hương (2019), “Giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong hệ thống giáo dục – đào tạo của học viện CSND hiện nay”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, ISBN 978-604-57-5153-4, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Áp dụng tư duy hệ thống quản lý Malik trong xây dựng và phát triển Học viện CSND hiện nay”, tháng 12/2019, tr.277-285.

[4] Nguyễn Thị Việt Hương, (2019) Giáo trình “Tiếng Anh chuyên ngành Cảnh sát kỹ thuật hình sự”, Thành viên tham gia, năm 2019.

[5] Nguyễn Thị Việt Hương, (2016) - International Cooperation at the People’s Police Academy of Vietnam – Best pratices and recommendations for International Cooperative activities in the police training (Công tác hợp tác quốc tế tại Học viện cảnh sát nhân dân – kinh nghiệm và đề xuất các lĩnh vực hợp tác quốc tế trong đào tạo cảnh sát), Tạp chí The People’s Police ISSN 1859-4220, (Tạp chí Cảnh sát nhân dân), tháng 5/2016, tr. 28-31.

 

12:11 13/11/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ