Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo ĐHCQ năm 2017 của Trường Đại học Giáo dục theo phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Giáo dục ban hành theo Quyết định số 568/QĐ-TCCB ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường  Đại học Giáo dục;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ - ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 556/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 2 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-ĐT ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 714/QĐ-ĐT ngày 14/4/2017;

Căn cứ biên bản họp ngày 26/07/2017 của Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 và Quyết định số 1138/QĐ-ĐHQG ngày 27 tháng 07  năm 2017  của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về việc phê duyệt điểm ngưỡng tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2017 theo phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 08 thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Giáo dục năm 2017, theo phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, cụ thể như sau:

TT

Ngành học

Mã ngành

Số lượng

1

Sư phạm Toán

52140209

04

2

Sư phạm Hóa học

52140212

01

3

Sư phạm Sinh học

52140213

01

4

Sư phạm Ngữ văn

52140217

01

5

Sư phạm Lịch sử

52140218

01

Điều 2. Các thí sinh trong danh sách kèm theo có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, minh chứng hợp pháp đáp ứng yêu cầu trúng tuyển theo quy định của Trường Đại học Giáo dục khi nhập học.

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, Trưởng phòng chức năng, Chủ nhiệm khoa/bộ môn có liên quan và các thí sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

05:07 14/07/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ