Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học cho Học viên sau đại học Đợt 2 năm 2017

Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ khoa học công nghệ 2017, Trường Đại học Giáo dục thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học cho Học viên sau đại học đợt 2 năm 2017, cụ thể như sau:

1.  Mục đích hội nghị

- Nhằm nâng cáo chất lượng nghiên cứu khoa học cho học viên.

- Tạo môi trường và điều kiện để học viên có cơ hội học hỏi, chia sẻ và có định hướng nghiên cứu phù hợp.

- Góp phần thực hiện tốt Quy chế đào tạo Sau đại học của ĐHQGHN (Quyết định sô 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội được sửa đổi bổ sung thành Quyết định 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17 tháng 9 năm 2012 của ĐHQGHN).

2.  Đối tượng tham gia: Toàn thể học viên sau đại học Trường ĐHGD. 
3.  Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 11/2017. 
4.   Kế hoạch thực hiện  

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

2/10-

15/10/2017

Thông báo về kế hoạch triển khai hội nghị

Học viên đăng ký đề tài nghiên cứu

  • Phòng KH- QHQT

  • Các Khoa, Bộ môn

  • Phòng Đào tạo

Các đề tài có thể do GV, HV đề xuất. Đề tài do cá nhân hoặc nhóm thực hiện (mỗi nhóm không quá 3 HV).

15/10-

25/10/2017

Lập danh sách HV tham gia Hội nghị gửi về Trường (qua Phòng KH-QHQT)

  • Các Khoa, Bộ môn ( chủ trì)

  • Phòng Đào tạo, KH-QHQT phối hợp

 

25/10-10/11/2017

     Tổ chức Hội nghị cấp Khoa

   ( Hoặc tổ chức xét chọn)

Gửi báo cáo kết quả Hội nghị cấp Khoa về Trường (qua Phòng KH- QHQT)

  • Các khoa, Bộ môn (chủ trì),

  • Phòng Đào tạo, Phòng KH-QHQT (phối hợp)

Kết quả HVNCKH cấp cơ sở gồm: danh sách HV báo cáo (kèm bảng điểm, tên đề tài, người thực hiện, giảng viên hướng dẫn, chuyên gia phản biện); báo cáo toàn văn 12 trang và tóm tắt 2 trang (bản giấy và bản mềm) kết quả xếp loại và danh sách HV đề nghị báo cáo cấp Trường

17/11 -20/11/2017

Tổ chức Hội nghị KH cho HVSĐH đợt 2  năm 2017 cấp Trường.

  • Phòng KH- QHQT, Phòng Đào tạo (đầu mối)

  • Các Khoa, Bộ môn và Phòng chức năng (phối hợp)

 

Đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

03:10 23/10/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ