THPT KHGD: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường THPT Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Ứng viên phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại các văn bản sau:

- Luật viên chức ngày 15/11/2010.

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức.

II. Tiêu chuẩn, số lượng đối với từng vị trí:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

STT

Vị trí việc làm

Tiêu chuẩn tuyển dụng

Số lượng

1

Giáo viên Trung học phổ thông giảng dạy theo các môn:

- Toán:  02

- Tiếng Anh: 01

- Hóa:  02

- Tin học: 01

 

Đáp ứng 01 trong 02 tiêu chuẩn sau:

a) Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên đúng ngành sư phạm hoặc cử nhân đúng chuyên ngành và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp.

b) Tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy loại khá đúng ngành sư phạm hoặc cử nhân đúng chuyên ngành và tốt nghiệp thạc sĩ đúng ngành sư phạm, hoặc ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp.

- Đối với giáo viên giảng dạy Tiếng Anh: yêu cầu ngoại ngữ 2 phải đạt Trình độ B1 (Khung tham chiếu Châu Âu) hoặc tương đương trở lên.

- Tiếng Anh B1 (khung tham chiếu Châu Âu) hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại thông tư 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

- Ưu tiên giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy 05 năm trở lên tại các trường THPT hoặc có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường THPT chất lượng cao.

- Ưu tiên giáo viên day giỏi cấp Tỉnh, Thành phố.

06

2

Thư viện viên

 

- Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

  + Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên chuyên ngành về thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thư viện.

  + Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành về thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thư viện và có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Có chứng chỉ Tiếng anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

- Tin học: Chứng chỉ Kỹ năng CNTT theo Thông tư 03/2013/TT-BTTTT.

- Ưu tiên những người đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng tại các trường THPT chất lượng cao.

01

3

Kế toán viên

 

- Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

  + Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

  + Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

- Có chứng chỉ Tiếng anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

- Tin học: Chứng chỉ Kỹ năng CNTT theo Thông tư 03/2013/TT-BTTTT; Thành thạo các phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

- Có kinh nghiệm làm kế toán tài chính trong đơn vị sự nghiệp giáo dục.

- Ưu tiên những người đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng tại các trường THPT chất lượng cao.

01

4

Chuyên viên Văn thư và thủ quỹ

 

- Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

  + Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư. 
  + Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

- Có chứng chỉ Tiếng anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

- Tin học: Chứng chỉ Kỹ năng CNTT theo Thông tư 03/2013/TT-BTTTT.

- Ưu tiên những người đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng tại các trường THPT chất lượng cao.

01

5

Chuyên viên phụ trách công tác thiết bị, thí nghiệm

 

- Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

  + Tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

  + Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng.

- Có chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông theo quy định của BGD&ĐT.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dự án.

- Có chứng chỉ Tiếng anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

- Tin học: Chứng chỉ Kỹ năng CNTT theo Thông tư 03/2013/TT-BTTTT.

- Ưu tiên những người đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng tại các trường THPT chất lượng cao.

01

6

Chuyên viên phụ trách công tác giáo sinh

 

- Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

  + Tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

  + Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Có chứng chỉ Tiếng anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

- Tin học: Chứng chỉ Kỹ năng CNTT theo Thông tư 03/2013/TT-BTTTT.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng quản trị nhân sự.

- Có kinh nghiệm từ đủ 36 tháng trở lên làm công tác về quản lý giáo sinh, quản lý nhân sự.

- Ưu tiên những người đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng tại các trường THPT chất lượng cao.

01

7

Nhân viên y tế học đường

 

            - Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên đang thực hiện công việc phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

- Tiếng Anh A1 (khung tham chiếu Châu Âu) hoặc tương đương trở lên.

- Tin học: Chứng chỉ Kỹ năng CNTT theo Thông tư 03/2013/TT-BTTTT.

- Ưu tiên những người đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng tại các trường THPT chất lượng cao.

01

III. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

IV. Dự kiến thời gian thi tuyển: tháng 11, tháng 12 năm 2017.

V.  Nội dung thi tuyển:

1. Các môn thi

1.1. Kiến thức chung: Thi viết.

1.2. Chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi: Thi viết và thực hành.

1.3. Tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy.

1.4. Thi Tiếng Anh: Thi viết.

2.  Điều kiện miễn thi một số môn

2.1. Miễn thi tiếng Anh nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. (Tiếng Anh)

2.2. Miễn thi tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

VI. Hồ sơ dự tuyển gồm:

  1. Đơn đăng kí dự tuyển viên chức (Theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25/12/2012).
  2. Sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
  3. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Các văn bằng chứng chỉ do nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt, có công chứng. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có bản sao có công chứng Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo.
  4. Các giấy tờ xác nhận thâm niên công tác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
  5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
  6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
  7. Bản sao công chứng Giấy khai sinh.
  8. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận và 02 ảnh cỡ 4 x 6 (ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
  9. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

VII. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 10/10/2017 đến 08/11/2017 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần)

2. Địa điểm:

Trường THPT Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.

Địa chỉ: Phòng 101 Hiệu bộ, Phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại:  (024)3.794.9555 – (024)3.767.0666

Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện, hồ sơ nhận không trả lại.

Các thông tin liên quan đến đợt tuyển dụng được cập nhật trên website: www.hes.vnu.edu.vn 

12:10 09/10/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ