Hội đồng Khoa học và Đào tạo

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

NHIỆM KỲ 2017-2022

(Kèm theo quyết định số  864/QĐ-ĐHGD ngày   19   tháng  05    năm 2017)

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Đơn vị

Ghi chú

1.

GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Khoa Quản lý Giáo dục

Trường Đại học Giáo dục

Chủ tịch Hội đồng

2.

PGS.TS. Phạm Văn Thuần

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Giáo dục

Phó Chủ tịch

3.

TS. Nguyễn Đức Huy

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Giáo dục

Phó Chủ tịch

4.

GS. TS. Nguyễn Hữu Châu

Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

5.

PGS.TS. Dương Thị Hoàng Yến

Chủ nhiệm Khoa QLGD

Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

6.

PGS.TS. Trần Thành Nam

Chủ nhiệm Khoa các KHGD

Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

7.

TS. Lê Thái Hưng

Chủ nhiệm Khoa Quản trị Giáo dục

Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

8.

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN

Ủy viên

9.

GS.TS. Lê Ngọc Hùng

Trường Đại học Giáo dục 

Ủy viên

10.

PGS.TS. Nguyễn Chí Thành

Chủ nhiệm Khoa Sư phạm

Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

11.

PGS.TS. Vũ Văn Tích

Trưởng ban Khoa học Công nghệ,

ĐHQGHN

Ủy viên

12.

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Ủy viên

13.

PGS.TS. Lê Anh Vinh

Phó Viện trưởng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Ủy viên

14.

TS.Vũ Đình Chuẩn

Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

15.

TS. Nghiêm Xuân Huy

Viện trưởng Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Ủy viên

16.

TS. Nguyễn Hữu Độ

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

17.

TS. Lê Đông Phương

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Ủy viên

18.

TS. Phạm Tất Thắng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội

Ủy viên

19.

TS. Mark Ashwill

Giám đốc điều hành của Capstone Việt Nam

Ủy viên

20.

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hải

Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Phát triển

Trường Đại học Giáo dục

Thư ký

21.

TS. Nguyễn Bá Ngọc

Trưởng phòng Đào tạo

Trường Đại học Giáo dục

Thư ký

Ấn định danh sách gồm 21 thành viên ./.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ