Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng:  GS.TS. Nguyễn Quý Thanh
Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1205)
Email: nqthanh@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng:  TS. Nguyễn Đức Huy
Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1206)
Email:  huynd@vnu.edu.vn
  Phó Hiệu trưởng:  PGS.TS Phạm Văn Thuần
Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1203)
Email:  thuanpv@vnu.edu.vn

  

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thị Hương

Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1202)

Email: nguyenhuong@vnu.edu.vn

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ