Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

I.  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

       Trưởng phòng

       Họ tên: Dương Tuyết Hạnh

       Học hàm/học vị: Tiến sĩ

       Điện thoại 0247 3017 123 (máy lẻ 1105)

       Email: hanhtd@vnu.edu.vn

       

       Phó Trưởng phòng

       Họ tên: Nguyễn Thị Khánh

       Học hàm/học vị: Thạc sĩ

       Email: khanh2504@vnu.edu.vn

II.   CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục(ĐBCLGD)

a) Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về công tác ĐBCLGD các cấp trong Trường ĐHGD.

b) Làm đầu mối triển khai định kỳ tiến hành tự đánh giá Nhà trường theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN.

c) Phối hợp với các đơn vị đào tạo triển khai tự đánh giá các chương trình đào tạo của Nhà trường theo theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN.

d) Làm đầu mối xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra và báo cáo về các hoạt động thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng của Trường.

đ) Làm đầu mối xây dựng, bảo quản cơ sở dữ liệu hoạt động tự đánh giá theo yêu cầu kiểm định chất lượng.

e) Làm đầu mối tổ chức và triển khai hoạt động giảng viên tự đánh giá.

g) Làm đầu mối tổ chức triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, ý kiến phản hồi về chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học, ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng; báo cáo kết quả tổng hợp và đưa ra các tư vấn tới Hiệu trưởng.

h) Làm đầu mối phối hợp với các Khoa, phòng, trung tâm trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng 
của Trường.

i) Làm đầu mối triển khai xếp hạng đại học theo yêu cầu của ĐHQGHN.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Công tác khảo thí

a) Làm đầu mối ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học.

b) Làm đầu mối tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi học phần; tư vấn, quản lý, cung cấp và đánh giá toàn bộ đề thi học phần cho các hệ đào tạo đại học và sau 
đại học.

c) Làm đầu mối và phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa trong việc quản lý, in sao đề thi.

d) Làm đầu mối giám sát quy trình và thực hiện các hoạt động về khảo thí trong Trường.

đ) Làm đầu mối giám sát việc thực hiện giảng dạy theo đề cương và kế hoạch giảng dạy của giảng viên.

e) Làm đầu mối tập hợp kết quả của các các đơn vị trong Trường để thực hiện nhiệm vụ Ba công khai theo đúng quy định.

g) Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Nhà trường về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí.

 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 105, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục

                          Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

                           Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1105)

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ