Thông báo

04/08/2017
Hội thảo nhằm giúp các nhà giáo dục và các nhà kinh doanh khởi nghiệp hiểu rõ hơn về sáng tạo, phát triển năng lực sáng tạo cho người học, người lao động và của tổ chức; cách thức các nhà khởi nghiệp...
04/08/2017
Thực hiện Công văn số 3007/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 28/7/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Toshiba năm học 2017 - 2018 cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học...
04/08/2017
Thực hiện Công văn số 3008/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 28/7/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo  như...
02/08/2017
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch xác nhận nhập học và tiếp nhận thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017 như sau: 1.     Xác nhận nhập học trực tuyến Thí...
31/07/2017
Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của...