Đề xuất các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp ĐHQGHN

Đề xuất các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp ĐHQGHN

Thực hiện Công văn 1061/ĐHQGHN-KHCN ngày 30 tháng 03 năm 2017 về việc đề xuất các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp ĐHQGHN, Trường ĐHGD đề nghị các đơn vị thông báo tới các nhà khoa học để đề xuất công nhận nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp ĐHQGHN.

Mẫu đăng ký quy trình xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng theo hướng dẫn số 1409/HD-KHCN ngày 08 tháng 05 năm 2013 của ĐHQGHN về việc xây dựng và phát triển các chương trình nghiên cứu trọng điểm và nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN (gửi kèm công văn này).     

Hồ sơ đề xuất công nhận các nhóm nghiên cứu gửi bản cứng về Trường Đai học Giáo dục qua Phòng KH-QHQT cho đồng chí Nguyễn Đức Khuông và bản mềm qua email: ndkhuong@vnu.edu.vn trước ngày 23 tháng 4 năm 2017.


Phòng KH&QHQT