Thông báo tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên và học viên sau đại học năm 2017

Thông báo tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên và học viên sau đại học năm 2017

Trường Đại học Giáo dục đã có Thông báo số 1384/TB-ĐHGD ngày 24/10/2016 về kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017; và Thông báo số 606/ĐHGD-KHCN ngày 21 tháng 3 năm 2017 về kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học cho học viên sau đại học  đợt 1 năm 2017;

Căn cứ theo tiến độ chuẩn bị, Hội nghị sẽ được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian : 8h00, thứ Hai, ngày 22 tháng 5  năm 2017.

2. Địa điểm : Phòng 502, C0, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thành phần tham gia:  

- Ban giám hiệu trường, lãnh đạo các đơn vị

- Giảng viên

- Đại diện các lớp học viên sau đại học

- Đại diện các lớp đại học

- Báo cáo viên là các sinh viên và học viên sau đại học được Khoa xét chọn và gửi danh sách đề xuất; Danh sách báo cáo được đính kèm Thông báo này.

4.  Chương trình:

- Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Trường

- Báo cáo tổng quan của Phòng KH-QHQT

- Báo cáo của sinh viên: 7 báo cáo

- Báo cáo của học viên sau đại học: 5 báo cáo

- Trao giải và tổng kết

Đề nghị các đơn vị thông báo cho tất cả các giảng viên; sinh viên và học viên đến dự đầy đủ./.