Thông báo số 2: Về việc tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Lý luận và thực tiễn về năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc”

Thông báo số 2: Về việc tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Lý luận và thực tiễn về năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc”

Thực hiện triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước về “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”, mã số KHCN-TB.21X/13-18 do PGS.TS. Lê Kim Long làm chủ nhiệm.

Tiếp theo thông báo số 1, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo một số nội dung quan trọng của Hội thảo khoa học chủ đề: Lý luận và thực tiễn về năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý dục vùng Tây Bắc như sau:

1. Mục đích của Hội thảo:

Nhằm tham vấn ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý về lý luận và thực tiễn liên quan đến năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục bậc phổ thông; các yếu tố tác động đến năng lực nghề nghiệp và sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc; các cơ chế chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên vùng Tây Bắc.

2. Thời gian: 8h30, thứ sáu, ngày 17/3/2017

3. Địa điểm: Phòng 401, nhà G7, trường Đại học Giáo dục, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Nội dung Hội thảo:

Hội thảo tập trung một số nội dung cụ thể sau:

- Yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đối với năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

- Năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý trên thế giới và Việt Nam.

- Năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục bậc phổ thông vùng Tây Bắc theo các chuẩn nghề nghiệp hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Những chỉ số, chỉ báo, nguồn minh chứng và công cụ đánh giá năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc.

- Những tác động của các yếu tố vùng miền, phong tục tập quán đến năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc.

- Đề xuất nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc.

- Nghiên cứu chính sách giáo dục phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc.  

- Vấn  đề quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên vùng Tây Bắc.

- Thực hiện chính sách và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên vùng Tây Bắc hiện nay.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đặc thù phù hợp với vùng Tây Bắc và những khuyến nghị về chính sách đối với các cơ quan trung ương, địa phương để nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quản lý và giáo viên vùng Tây Bắc.

5. Kỷ yếu Hội thảo: Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập để đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo.

6. Thông tin về đăng ký tham dự và gửi bài:

6.1. Đăng ký tham dự:

Đại biểu gửi đăng ký tham dự theo mẫu kèm theo thông báo này với Ban Tổ chức Hội thảo Khoa học trước ngày 10/3/2017 qua địa chỉ: hienltt@moet.edu.vn.

6.2. Báo cáo tham luận:

- Thời gian gửi bài: chậm nhất ngày 10/3/2017

- Tác giả gửi toàn văn bài viết bằng tiếng Việt về địa chỉ: hienltt@moet.edu.vn. Chủ đề thư gửi ghi rõ: Baocaothamluan Hội thảo ĐHGD 2017.

- Ban tổ chức Hội thảo gửi giấy mời cho tác giả trước 14/3/2017

- Hình thức trình bày bài viết: Bài viết dài không quá 5000 từ (khoảng 10 trang A4), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.5 line.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: TS. Lê Thị Thu Hiền, ĐT: 0932212595, email: ltthien@moet.edu.vn.

Thông báo này được đăng tải trên website của Trường Đại học Giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội, http://education.vnu.edu.vn. Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên và cá nhân quan tâm.

Trân trọng./.