Thông báo Về việc đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Thông báo Về việc đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Căn cứ Công văn số 37/TB-HĐCDGSNN ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017;

Trường Đại học Giáo dục thông báo Lịch xét năm 2017 của HĐCDGSNN ( theo file gửi kèm), đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho các giảng viên thuộc đơn vị mình để nghiên cứu và đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017.

Để có cơ sở xem xét thành lập HĐCDGS cấp cơ sở, Trường Đại học Giáo dục đề nghị các đơn vị báo cáo danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 về Trường Đại học Giáo dục (qua Phòng Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 31 tháng 7 năm 2017.

Hồ sơ báo cáo gồm:

1. Danh sách ứng viên đăng ký (theo mẫu tại Phụ lục 1 gửi kèm)

2. Bản đăng ký (theo mẫu tại Phụ lục 2  gửi kèm)

Trường Đại học Giáo dục gửi các ứng viên Hướng dẫn làm hồ sơ và các biểu mẫu cần thiết do HĐCDGSNN ban hành (tại Phụ lục 3 gửi kèm).

Trân trọng thông báo./.