Thông báo Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 thuộc Chương trình Tây Nguyên

Thông báo Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 thuộc Chương trình Tây Nguyên

Thực hiện công văn số 1517/ĐHQGHN-KHCN ngày 10/05/2017 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 thuộc Chương trình Tây Nguyên, Trường Đại học Giáo dục thông báo đến các đơn vị trong trường một số nội dung cụ thể như sau:

1.  Yêu cầu đối với Hồ sơ đề xuất :

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN được lập theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 965/QĐ-BKHCN (Thông tin chi tiết xem trên cổng Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: http// www.vast.ac.vn hoặc liên hệ với Ban Chủ nhiệm Chương trình).

Hồ sơ đề xuất đặt hàng bao gồm:

- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các Bộ, ngành và địa phương theo các mẫu quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN nêu trên;

- Biên bản làm việc của hội đồng tư vấn hoặc ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập đối với đề xuất đặt hàng là phụ lục của đề xuất đặt hàng (Hội đồng tư vấn hoặc chuyên gia độc lập do Bộ, ngành và địa phương quyết định, lựa chọn);

- Tổng hợp các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ, ngành và địa phương.

2.  Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất:

Hồ sơ Đề xuất nhiệm vụ:

- Bản in qua đường công văn gửi đến địa chỉ: Phòng 303, Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế, trường Đại học Giáo dục, tòa nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

-  Bản điện tử gửi về địa chỉ email: icvs3@vnu.edu.vn

3.  Thời gian nhận hồ sơ đề xuất:

-  Thời gian: trước 11h00’ ngày 18 tháng 5 năm 2017.

- Thông tin chi tiết liên hệ: chuyên viên Trần Diệu Linh, phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế; Điện thoại: 0913.579.768

Trường Đại học Giáo dục đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi tới cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học quan tâm để gửi đề xuất về chương trình này.