Thông báo xét cấp học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông báo xét cấp học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thực hiện Công văn số 813/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 16/3/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hoàn thiện hồ sơ xét nhận học bổng học kỳ 2 năm 2016 - 2017 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo  như sau:

1.  Điều kiện:

- Là sinh viên đã được nhận học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (theo danh sách đính kèm);

- Có kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 đạt loại giỏi trở lên (đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: có kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 đạt loại khá trở lên);

- Có tham gia công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.

2. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập thông báo thông tin về việc hoàn thiện hồ sơ xét nhận học bổng học kỳ 2 năm 2016 - 2017 cho sinh viên đã được nhận học bổng (có tên trong danh sách đính kèm);

- Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ nộp cho cố vấn học tập.

- CVHT lập danh sách sinh viên được xét chọn (có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa). Hồ sơ và danh sách  sinh viên được xét chọn và bản mềm gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (Cô Đặng Việt Hà : dangvietha1982@vnu.edu.vn).

3. Hồ sơ đăng ký:

- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 (có ký xác nhận và đóng dấu của đơn vị đào tạo);

- Giấy xác nhận giam gia công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1
năm học 2016 - 2017;

- Phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (trong đó nêu rõ đã sử dụng học bổng được nhận trong học kỳ trước vào mục đích gì?);

- 01 bản phô tô thẻ SV.

  Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Xét nhận học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2016-2017, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

4. Thời gian nhận hồ sơ: trước 16 giờ 30’ thứ Hai, ngày 20/3/2017

5. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 103, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (cô Hà Thủy, ĐT: 043 7 548 553; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên, khối ngành triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.