Về việc cấp học bổng cho nghiên cứu sinh thuộc các chương trình đào tạo của Trường Đại học Giáo dục-ĐHQGHN

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ các nghiên cứu sinh (NCS) theo học các chương trình đào tạo (CTĐT) bậc tiến sỹ của trường, Trường Đại học Giáo dục thông báo cấp học bổng cho NCS trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

a. Đối tượng được xét cấp học bổng lần đầu: thí sinh trúng tuyển nhập học CTĐT tiến sĩ của nhà trường có điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển cao nhất

b. Đối tượng được xét cấp duy trì học bổng: NCS cuối năm thứ 2 đã được cấp học bổng lần đầu nếu tham gia đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ của nhà trường, quy định đối với NCS và đạt kết quả học tập từ 2,5 trở lên; không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên sẽ được cấp duy trì học bổng cho năm thứ 3 (đối với NCS dự tuyển từ thạc sĩ) và từ năm thứ 3 trở đi (đối với NCS dự tuyển từ cử nhân)

2. Số lượng học bổng và mức học bổng

a. Số lượng học bổng: Số lượng NCS được cấp học bổng lần đầu dự kiến bằng 10% số NCS trúng tuyển nhập học hàng năm

b. Mức học bổng:

- Mức học bổng toàn phần cho NCS có bằng thạc sỹ là 60.000.000 đồng/khóa học, cho NCS có bằng cử nhân là 90.000.000 đồng/khóa học

- Mức học bổng cấp lần đầu cho 02 năm là 40.000.000 đồng đối với NCS dự tuyển từ thạc sỹ; 60.000.000 đồng đối với NCS dự tuyển từ cử nhân (cấp một lần cho học bổng của 2 năm đầu)

- Sau khi hết 2 năm, nếu NCS đáp ứng tiêu chí thì được cấp tiếp học bổng là 20.000.000 đồng cho 01 năm tiếp theo (đối với NCS dự tuyển từ thạc sỹ) hoặc 30.000.000 đồng cho 02 năm tiếp theo (đối với NCS dự tuyển từ cử nhân)

3. Tiêu chí xét cấp học bổng

a. Tiêu chí xét cấp học bổng lần đầu: lựa chọn dựa trên điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển của Tiểu ban chuyên môn trong xét tuyển NCS. Đối với các NCS có điểm bằng nhau, xét lần lượt các tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Thành tích nghiên cứu khoa học: ưu tiên người có công bố quốc tế, có nhiều công bố đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín;

- Năng lực ngoại ngữ: ưu tiên người có bằng cử nhân hoặc thạc sỹ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho CTĐT toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu theo chuẩn đầu ra của CTĐT; có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài theo yêu cầu chuẩn đầu ra của CTĐT; có điểm thi chứng chỉ ngoại ngữ cao;

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp đại học dự tuyển đào tạo tiến sĩ trong thời gian 12 tháng tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng;

- Ưu tiên NCS có hoàn cảnh gia đình và điều kiện bản thân khó khăn.

b. Tiêu chí xét cấp duy trì học bổng: Căn cứ thành tích học tập, nghiên cứu của NCS trong quá trình đào tạo với tiêu chí sau:

Stt

Tiêu chí

Yêu cầu tối thiểu

Minh chứng

1

Kết quả học tập các học phần bổ sung; học phần trong CTĐT, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan

Điểm trung bình chung đạt từ 2,5 trở lên

Bảng điểm các học phần bổ sung, học phần trong CTĐT, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị đào tạo

2

Thành tích nghiên cứu khoa học

Có ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI/ Scopus hoặc 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có uy tín xuất bản bằng tiếng nước ngoài có phản biện, có mã số ISBN; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của nước ngoài

- Danh mục các công trình công bố của NCS (có xác nhận của đơn vị chuyên môn), trong đó ghi rõ họ tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo/báo cáo, tên tạp chí/kỷ yếu, tập, số, số trang, thông tin về tạp chí (ISI, Scopus, chỉ số IF, mã số ISBN,..), thông tin về kỷ yếu (địa điểm, thời gian tổ chức hội thảo,..)

- Bản sao các công bố tương ứng với danh mục

3

Kết quả các hoạt động trợ giảng, hỗ trợ đào tạo tại đơn vị đào tạo trong và/hoặc ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội

Đã tham gia ít nhất một trong các hoạt động như trợ giảng; hướng dẫn sinh viên, học viên cao học thực hành, thực tập; hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đại học

Giấy xác nhận của đơn vị đào tạo/cơ sở đào tạo

4

Các thành tích khác (nếu có)

 

 

5

Ý thức tổ chức, kỷ luật

Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên

Xác nhận của đơn vị đào tạo

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, nghiên cứu sinh các chuyên ngành triển khai thực hiện Thông báo này./.

07:09 23/09/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ