Thông báo xét tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và cấp ĐHQGHN” năm 2018

Thực hiện Công văn số 3301/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 05/10/2018 của ĐHQGHN về việc xét tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN” năm 2018, Trường Đại học Giáo dục hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung liên quan tới xét tặng danh hiệu cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:

1. Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở”: xét tặng cho học sinh, sinh viên (sinh viên đại học hệ chính quy, học viên cao học và nghiên cứu sinh, gọi chung là sinh viên), không quá 35 tuổi đang học tập tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, tích cực đóng góp cho công tác xã hội, công tác lớp, công tác đảng, công tác đoàn và công tác hội, có uy tín và ảnh hưởng cao trong tập thể, được tập thể suy tôn và đạt một trong các yêu cầu sau:

1.1. Đạt kết quả xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học:

- Học sinh đạt điểm trung bình chung học tập từ 9.00 trở lên, xếp loại hạnh kiểm tốt; sinh viên đạt điểm trung bình chung học tập từ 3.60 trở lên, không có điểm thi lại trong năm học đó và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc;

- Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần vượt khó hoặc là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn thanh niên, cán bộ Hội sinh viên tiêu biểu, có điểm trung bình chung học tập từ giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc (đối với sinh viên), xếp loại hạnh kiểm tốt (đối với học sinh);

- Học viên cao học đạt điểm thi các môn học từ 3,60 trở lên có từ 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước (có chỉ số ISSN) hay có từ 01 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế theo hệ thống ISI/Scopus hoặc có từ 01 sách chuyên khảo/chuyên luận/giáo trình (là tác giả duy nhất hoặc là đồng tác giả) được xuất bản tại nhà xuất bản uy tín ở trong, ngoài nước;

- Nghiên cứu sinh có điểm các môn chuyên đề đạt từ 3,7 trở lên có từ 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước (có chỉ số ISSN) hay có từ 01 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế theo hệ thống ISI/Scopus hoặc có từ 01 sách chuyên khảo/chuyên luận/giáo trình (là tác giả duy nhất hoặc là đồng tác giả) được xuất bản tại nhà xuất bản uy tín ở trong, ngoài nước;

1.2. Học sinh, sinh viên đạt giải cá nhân chính thức trong các kỳ thi Olympic: khu vực, quốc tế năm 2018 hoặc đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2017-2018.

1.3. Đạt giải Nhất hoặc Nhì: cấp quốc gia hoặc cấp bộ, ngành trung ương, ĐHQGHN, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về nghiên cứu khoa học, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao.

Lưu ý: Không xét tặng danh hiệu đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đã có quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2018.

2. Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN”: xét tặng cho các cá nhân tiêu biểu nhất trong số cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở” (không vượt quá 5% số lượng Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sởtiêu biểu nhất), đề nghị ĐHQGHN xét và công nhận danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN”) và phải đáp ứng được một trong số các tiêu chuẩn sau:

- Học sinh đạt điểm trung bình chung học tập từ 9.00 trở lên, xếp loại hạnh kiểm tốt; sinh viên đạt điểm trung bình chung học tập từ 3.60 trở lên, không có điểm thi lại trong năm học đó và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc;

- Học sinh, sinh viên đạt giải cá nhân chính thức trong các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2018 hoặc đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2017-2018.

- Học viên cao học đạt điểm thi các môn học từ 3,60 trở lên có từ 01 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế theo hệ thống ISI/Scopus hoặc có từ 01 sách chuyên khảo/chuyên luận/giáo trình (là tác giả duy nhất hoặc là đồng tác giả) được xuất bản tại nhà xuất bản uy tín ở trong, ngoài nước;

- Nghiên cứu sinh có điểm các môn chuyên đề đạt từ 3,7 trở lên có từ 01 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế theo hệ thống ISI/Scopus hoặc có từ 01 sách chuyên khảo/chuyên luận/giáo trình (là tác giả duy nhất hoặc là đồng tác giả) được xuất bản tại nhà xuất bản uy tín ở trong, ngoài nước;

- Cán bộ trẻ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên (không xét thay thế bằng các hình thức Giấy khen, Bằng khen);

- Các cá nhân (không xét thành tích chung của tập thể) đạt giải Nhất cấp quốc gia hoặc cấp bộ, ngành trung ương, ĐHQGHN về nghiên cứu khoa học, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao.

3. Xét tặng “Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN”: cho đối tượng học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh: Các đơn vị chọn tối đa 5% cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh được đề nghị tuyên dương danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN” để đề nghị xét tặng “Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN”, có kèm theo Báo cáo thành tích.

Lưu ý: Không xét tặng Bằng khen đối với các trường hợp học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đã nhận được Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN năm học 2017-2018.

4. Kế hoạch triển khai:

4.1 Đối với Sinh viên, học viên cao học và Nghiên cứu sinh của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN:

- Cố vấn học tập, giảng viên phụ trách SĐH thông báo thông tin cho các lớp, tổ chức cho các lớp họp và bình xét các danh hiệu theo các tiêu chuẩn nêu trên.

- Cố vấn học tập, giảng viên phụ trách SĐH lập danh sách sinh viên được xét chọn (theo mẫu đính kèm) (có xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa) và gửi vể Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (có Hồ sơ và bản mềm danh sách kèm theo).

- Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục, Khoa Quản lý Giáo dục, Khoa Quản trị chất lượng và các đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi cho toàn thể sinh viên.

4.1 Đối với học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục :

- Cán bộ quản lý, phụ trách học sinh và Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho các lớp, tổ chức cho các lớp họp và bình xét các danh hiệu theo các tiêu chuẩn nêu trên.

- Cán bộ quản lý, phụ trách học sinh và Giáo viên chủ nhiệm thu hồ sơ và lập danh sách học sinh được xét chọn (theo mẫu đính kèm) (có xác nhận của Ban Giám hiệu) và gửi vể Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (có Hồ sơ và bản mềm danh sách kèm theo).

- Giáo viên chủ nhiệm, các cán bộ quản lý, phụ trách học sinh phối hợp thông tin rộng rãi cho toàn thể học sinh.

5. Hồ sơ:

5.1 Đối với Sinh viên, học viên cao học và Nghiên cứu sinh của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN:

- Danh sách xét chọn có chữ ký của CVHT hoặc giảng viên phụ trách SĐH và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa (Mẫu danh sách kèm theo).

- Bảng điểm năm học 2017-2018 (có đóng dấu xác nhận của cơ sở đào tạo).

- Giấy xác nhận gia đình khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo hoặc GĐKK)

- Bản phô tô bài báo, phô tô nội dung, Bìa và Mục lục (dành cho học viên CH & NCS).

- Bản phô tô các chứng nhận về thành tích, giải thưởng đạt được.

- Bản phô tô thẻ sinh viên/ học viên.

5.2 Đối với học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục :

- Danh sách xét chọn có chữ ký của GVCN hoặc cán bộ phụ trách, quản lý học sinh và xác nhận của Ban Giám hiệu (Mẫu danh sách kèm theo);

- Giấy xác nhận gia đình khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo hoặc GĐKK);

- Bản phô tô các chứng nhận về thành tích, giải thưởng đạt được.

- Bản phô tô thẻ học sinh.

6. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16 giờ 30’ thứ Sáu, ngày 26/10/2018

7. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội ( mọi thắc mắc xin liên hệ cô Hà Thủy, ĐT: 02473017123; số máy lẻ 1102, email: thuyhtt@vnu.edu.vn).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, Trường THPT Khoa học Giáo dục, cố vấn học tập, giảng viên phụ trách SĐH, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học và nghiên cứu sinh triển khai thực hiện Thông báo này.

Trân trọng ./.

08:10 14/10/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ