Thông báo về việc đề xuất đề tài nghiên cứu (phục vụ Hội thảo khoa học cho người học năm học 2018-2019)

Căn cứ vào Công văn Số 1301/ĐHGD-KHCN ngày 15 tháng 8 năm 2018 về vệc Thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động NCKH của SV, Học viên Sau đại học và Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Giáo dục xin thông báo về việc đề xuất đề tài nghiên cứu. Cụ thể như sau:

1. Thời gian gửi đề xuất đề tài: Từ 26/10/2018-20/11/2018

2. Địa chỉ nhận đề xuất đề tài:

  • Bản cứng gửi trực tiếp về Phòng KH-HTPT, trường ĐHGD-ĐHQGHN (P303 nhà G7, trường ĐHGD-ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)
  • Bản mềm gửi về địa chỉ email: phongkhhtqt.dhgd@vnu.edu.vn và phongkhhtpt.dhgd@gmail.co

Mẫu đề xuất đề tài (xem phần phụ lục).

Trường Đại học Giáo dục đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai Thông báo này tới các lớp sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, đồng thời thực hiện theo đúng kế hoạch và yêu cầu trên.

12:10 25/10/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ