Thông báo số 1: Về việc tổ chức và hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Triển khai kế hoạch giảng dạy - học tập trong Học kỳ 2 Năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo việc tổ chức và hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng ký học phần, cụ thể như sau:

I. THỜI KHÓA BIỂU

>>> Nhấn vào đây để tải Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018-2019, mã học kỳ 182

1.1 Thời gian giảng dạy, học tập

Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 24/05/2019 (gồm có 15 tuần học chính thức, 2 tuần nghỉ Tết và 2 tuần dự trữ).

1.2. Địa điểm giảng dạy, học tập

Khu giảng đường C0, Trường Đại học Giáo dục, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

1.3. Danh mục các học phần tổ chức giảng dạy

- Để thuận lợi cho sinh viên đăng kí học, Nhà trường gửi danh mục các học phần dự kiến mở trong học kỳ 2 năm học 2018-2019  kèm theo Thông báo này (chi tiết trong phụ lục đính kèm).

- Thời khóa biểu sử dụng cho đăng ký học phần sẽ có trên website của Trường    Đại học Giáo dục từ sau ngày 04/12/2018.

 II. ĐĂNG KÝ HỌC

2.1. Kế hoạch đăng ký học

- Từ 10h00 ngày 05/12/2018 đến 23h00 ngày 09/12/2018 Phòng Đào tạo mở đăng ký học trên Cổng thông tin đào tạo đại học. Sinh viên đăng ký học qua mạng Internet.

- Ngày 12/12/2018 Phòng Đào tạo sẽ có Thông báo số 2 về đăng ký học phần với các nội dung sau:

+ Danh sách các lớp học phần được mở, các lớp học phần phải hủy bỏ vì không đủ số lượng sinh viên tối thiểu kèm theo danh sách sinh viên của các lớp học phần tương ứng và phương án ghép lớp (nếu có).

+ Tổ chức các lớp học phần bổ sung và hướng dẫn sinh viên đăng ký đợt bổ sung (nếu có).

- Ngày 30/12/2018 Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu chính thức và danh sách sinh viên của các lớp học phần (sử dụng cho đầu học kỳ).

- Ngày 14/01/2019, học kỳ mới bắt đầu, sinh viên đi học theo đúng các lớp học phần và thời khóa biểu (theo thông báo ngày 30/12/2018).

- Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 25/01/2019, Phòng Đào tạo nhận đơn xin hủy đăng ký học của sinh viên, ngoài thời gian trên việc rút đăng ký học phần sẽ không được chấp nhận và sinh viên phải học theo thời khóa biểu đã đăng ký.

- Ngày 31/01/2019, Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên chính thức của các lớp học phần, sinh viên không có tên trong danh sách lớp học phần được công bố nếu tham gia học sẽ không được công nhận kết quả học tập.

2.2 Hướng dẫn đăng ký học

- Địa chỉ truy cập Cổng thông tin đào tạo đại học:

http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn hoặc http://daotao.vnu.edu.vn (Hệ thống truy cập tốt nhất trên các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên).

- Sinh viên có thể tải tài liệu Hướng dẫn đăng ký học của trường mình ngay tại giao diện Cổng thông tin đào tạo đại học tại địa chỉ:http://daotao.vnu.edu.vn.

- Sinh viên nên chọn đăng ký các học phần trong phần Học phần theo ngành.

  1.  

2.3 Một số quy định và lưu ý khi đăng ký học

Sinh viên lớp QH2018-S-QTTH chỉ cần đăng ký học phần Tiếng anh cơ sở 2 (đối với các bạn sinh viên đã học Tiếng anh cơ sở 1, các học phần khác Phòng đào tạo sẽ đăng ký tự động. Sinh viên chỉ theo dõi lịch học.

Sinh viên các khóa QH-2014-S trở về trước (đang còn trong thời hạn tối đa hoàn thành khóa học) tham gia đăng ký theo chương trình đào tạo áp dụng đối với sinh viên khóa QH-2015-S.

- Sinh viên chọn đăng ký các học phần trong chương trình đào tạo để tích lũy vào điểm trung bình chung học tập, ngoài ra sinh viên có thể đăng ký những học phần ngoài chương trình đào tạo nhưng không được tính vào điểm trung bình chung học tập.

- Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo của khoá học, thời khoá biểu của toàn trường để có kế hoạch đăng ký học phần theo đúng ngành và chuyên ngành học, kiểm tra các học phần tiên quyết, số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký học.

Một số học phần như Tiếng Anh cơ sở 2 và Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2, Trường mở cho sinh viên ngành Quản trị trường học, sinh viên       sư phạm các khóa nếu có nguyện vọng và còn chỗ trống có thể đăng ký học.

- Các lớp học phần chính thức sẽ được tổ chức dựa trên số lượng sinh viên đăng ký, đảm bảo số lượng sinh viên tối thiểu, tối đa của mỗi lớp. Nếu lớp học phần nào có số lượng đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu thì có thể sẽ không tổ chức.

- Sinh viên phải tự in và lưu giữ thời khóa biểu ngay sau khi hoàn thành việc đăng ký và trước thời hạn đóng cửa hệ thống để có thể được xem xét giải quyết khi có vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký học phần trên hệ thống.

- Trong quá trình đăng ký học, nếu sinh viên không thể đăng ký được do lỗi hệ thống phải liên hệ ngay Phòng Đào tạo (Phòng 103 Nhà G7 - trong giờ hành chính) để giải quyết trong thời gian mở cửa hệ thống. Ngoài thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết.

Đề nghị các lớp trưởng thông báo cho toàn thể sinh viên trong lớp biết rõ nội dung trên để thực hiện đúng quy định của nhà trường.

Kính đề nghị Ban chủ nhiêm các khoa/bộ môn, cố vấn học tập các khối ngành triển khai và giám sát việc thực hiện nội dung Thông báo này.

Trân trọng!

08:12 03/12/2018

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ