Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018-2019

Căn cứ tình hình đăng ký học phần của sinh viên qua Cổng thông tin sinh viên và nhận đơn đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo tính đến ngày 26/12/2018, Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa, Bộ môn, các Thầy/Cô cố vấn học tập và sinh viên các khóa kết quả đăng ký học phần và thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 như sau:

I. DUYỆT HỦY VÀ MỞ LỚP HỌC PHẦN

- Mở 41 lớp học phần theo Thời khóa biểu kèm theo (Bảng 1).

- Hủy 01 lớp học phần Mã TMT2016 do số lượng sinh viên không đủ để mở lớp (Bảng 2)

Sinh viên đã nộp đơn đăng ký học bổ sung trực tiếp tại Phòng Đào tạo xem lịch học của mình trong danh sách lớp học phần.

II. THỜI KHÓA BIỂU

Click vào link đính kèm để tải Thời khóa biểu và Danh sách các lớp học phần

- Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 14/01/2019.

III. ĐỐI VỚI BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHOA, CỐ VẤN HỌC TẬP

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa; Cố vấn học tập các khóa, ngành phổ biến thông tin tới toàn thể sinh viên thông báo này để sinh viên biết rõ và thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định của nhà trường.

Trân trọng!

02:12 28/12/2018

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ