Thông báo Đăng ký học phần giảng dạy bằng tiếng Anh

Nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Giáo dục;

Căn cứ nhu cầu của sinh viên Trường Đại học Giáo dục,

Trường Đại học Giáo dục thông báo tới các Khoa, Bộ môn, các Thầy/Cô cố vấn học tập và sinh viên đăng ký học học phần giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh, cụ thể như sau:

- Đối tượng: Sinh viên các ngành đào tạo của Trường Đại học Giáo dục.

- Thời gian tổ chức: Trong học kỳ 2 năm học 2018-2019.

- Địa điểm: Giảng đường C0, Số 182 Lương Thế Vinh – Thanh Xuân – Hà Nội.

- Kinh phí: dự kiến khoảng 1.200.000 đồng – 2.000.000 đồng / Sinh viên/ học phần (3 Tín chỉ).

- Điều kiện mở lớp: 15 sinh viên trở lên/ lớp học phần.

- Hình thức đăng ký học: Sinh viên tự nguyện đăng ký học học phần học bằng Tiếng Anh (theo danh sách học phần kèm theo) gửi lớp trưởng, lớp trưởng lập danh sách đăng ký và gửi về Phòng đào tạo (trước ngày 24/01/2019). Nếu đủ điều kiện mở lớp, Phòng đào tạo sẽ có thông báo cụ thể về học phí và thời khóa biểu học tập. Học phần học bằng tiếng Anh được công nhận kết quả học tập trong Chương trình đào tạo tương đương học phần tổ chức học bằng Tiếng Việt.

- Danh sách các học phần dự kiến sẽ giảng dạy bằng Tiếng Anh như sau:

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Học phần tiên quyết

1. 

PSE2001

Đại cương tâm lý học và tâm lý học nhà trường

General psychology and school psychology

3

 

2. 

PSE2002

Giáo dục học

Education

3

 

3. 

PSE2004

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methodology

3

 

4. 

TMT1001

Lý luận và Công nghệ dạy học

Teaching Theories and Instruction Technology

3

PSE2001

PSE2002

5. 

EDM2001

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

School Education Curriculum Development

3

PSE2002

6. 

PSE2003

Thực hành Sư phạm và phát triển kĩ năng cá nhân, xã hội

Pedagogical Practices and the Development of Social and Personal Skills

3

PSE2001

PSE2002

7. 

EDM2002

Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo

Administrative Management and Management of Education

3

 

8. 

EAM1001

Đánh giá trong giáo dục

Assessment in Education

3

 

10. 

PSE2006

Tư vấn tâm lí học đường

Psychological Counseling in Schools

3

PSE 2001

PSE 2002

11. 

PSE2005

Tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường

Organization of School Educational Activities

3

PSE2001

PSE2002

Đề nghị các lớp trưởng thông báo cho toàn thể sinh viên trong lớp biết rõ nội dung trên để thực hiện đúng yêu cầu của nhà trường.

Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn, Thầy/Cô cố vấn học tập các lớp triển khai và giám sát việc thực hiện nội dung thông báo.

Trân trọng!

Phòng Đào tạo

01:01 15/01/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ