Thông báo tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên lần thứ nhất"

Trường ĐHGD đã nhận được CV số 34/TB-ĐHSPHN về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên lần thứ nhất (the 1st International Conference: Innovation in Learning Instruction and Teacher Education – ILITE) với chủ đề của năm 2019 là “Phát triển năng lực người học trong dạy học và đào tạo cán bộ/ bồi dưỡng giáo viên” (Competency- based Learning and Teacher Education) gồm có nững nội dung sau:

1. Mục đích 

Hội thảo tạo diễn đàn chia sẻ các nghiên cứu lý thuyết cũng như thực tiễn về dạy học phát triển năng lực người học; mô hình, nội dung, phương pháp đào tạo, đánh giá và bồi dưỡng giáo viên (ở tất cả các cấp học) theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ trong dạy học và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên… Thông qua đó, Hội thảo đề xuất hướng đi trong dạy học cũng như đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nhằm phát triển năng lực người học sao cho phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ và hội nhập quốc tế.

2. Các chủ đề viết bài

Các bài viết tham gia hôi thảo có thể đề cập đến một số vấn đề sau:

• Dạy học phát triển năng lực

- Dạy học tính hợp (integrated teaching)

- Dạy học phân hóa

- Giáo dục STEM

- Dạỵ học tìm tòi khám phá

- Các phương pháp dạy học tích cực

- Kiểm tra đánh giá

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Kiểm tra đánh giá

- Phương tiện dạy học hiện đại

• Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ: các mô hình nội dung, phương pháp đào tạo và bồi dưỡng giáo viên theo tiếp cận năng lực nghề.

- Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên: chính sách , thực tiễn và rào cản

- Kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

- Mô hình đào tạo giáo viên, chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên, đào tạo theo tín chỉ

- Phẩm chất năng lực giáo viên

- Các phương thức hình thức đào tạo giáo viên

- Mô hình, phương thức bồi dưỡng và phát triển giáo viên theo yêu cầu tiếp cận năng lực

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ngày 14-15/12/2019

- Địa điểm: Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

4. Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo: tiếng Anh

5. Thời gian gửi bài và đại chỉ gửi bài

- Gửi báo cáo tóm tắt: trước ngày 10/04/2019

- Thông báo kết quả xét duyệt báo cáo tóm tắt: trước ngày 06/05/2019

- Gửi báo cáo toàn văn: trước ngày 20/08/2019

- Thông báo kết quả chọn/ báo cáo toàn văn trong Kỷ nguyên/tạp chí thuộc danh mục SCOPUS: 30/09/2019

- Gửi bản báo cáo toàn văn đã chỉnh sửa thao góp ý phản biện: trước ngày 30/10/2019

Các bài viết có chất lượng tốt được xem xét đăng trên tạp chí trong danh mục Scopus hoặc Kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện (có chỉ số ISBN và được tính trong điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh theo Điều 11, Khoản 1, Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ).

Địa chỉ gửi bài: bài viết tóm tắt và tòa văn xin gửi về địa chỉ email: ilite2019@hnue.edu.vn hoặc nộp trực tiếp trên website hội thảo.

Chi tiết trong văn bản đính kèm.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chuyển thông tin đến các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên,

Trân trọng,

01:04 08/04/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ