Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy T6/2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, căn cứ quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, Trường Đại học Giáo dục thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2019 như sau:

1. Tổ chức chấm khóa luận tốt nghiệp

1.1. Nộp khóa luận tốt nghiệp

Mỗi sinh viên nộp 03 quyển khoá luận kèm theo Giấy xác nhận đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của cán bộ hướng dẫn (theo mẫu 1), các minh chứng đã tham gia nghiên cứu khoa học (nếu có).  

- Thời gian nộp: Từ 8 giờ 00 ngày 02/05/2019 đến 17 giờ 00 ngày 07/05/2019.

- Địa điểm nộp:

+ Sinh viên thực hiện đề tài khóa luận theo hướng Sư phạm nộp khóa luận tại Văn phòng Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục.

Địa chỉ: phòng 606, Nhà C0 - 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.  

+ Sinh viên thực hiện đề tài khóa luận theo hướng Khoa học Giáo dục nộp khóa luận tại văn phòng Khoa các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục.

 Địa chỉ: phòng 609, Nhà C0 - 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Sinh viên thực hiện đề tài khóa luận theo hướng Quản trị chất lượng giáo dục, sinh viên nộp khóa luận tại văn phòng Khoa Quản trị chất lượng, Trường Đại học Giáo dục.

Địa chỉ: Phòng 602, Nhà C0, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

 + Sinh viên thực hiện đề tài khóa luận theo hướng Công nghệ giáo dục, sinh viên nộp khóa luận tại văn phòng Khoa Công nghệ giáo dục, Trường Đại học Giáo dục.

Địa chỉ: Phòng 401, Nhà C0, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

1.2. Chấm khoá luận tốt nghiệp

1.2.1. Thành lập Hội đồng chấm khóa luận (gọi tắt là Hội đồng)

- Các Khoa đề xuất kế hoạch chấm khóa luận cho từng Hội đồng, dự kiến nhân sự Hội đồng chấm khoá luận cho từng sinh viên báo cáo Trường (qua Phòng Đào tạo) trước ngày 10/05/2019. Hội đồng gồm 3 thành viên: Chủ tịch, Thư ký và Ủy viên.

- Phòng Đào tạo chuẩn bị Quyết định thành lập Hội đồng chấm khoá luận trình Hiệu trưởng phê duyệt trước 14/05/2019.

- Các Khoa chuyển quyển khóa luận và Giấy mời tới các thành viên Hội đồng trước khi họp Hội đồng chấm khóa luận chậm nhất 5 ngày trước ngày chấm khóa luận

1.2.2. Tổ chức chấm khóa luận

- Thời gian: Từ ngày 20 đến 24/5/2019.

- Quy trình chấm đối với mỗi khóa luận:

     + Hội đồng thảo luận về nội dung và hình thức của khóa luận.

     + Từng thành viên cho điểm khóa luận và ghi vào phiếu chấm (theo mẫu 2). Điểm chấm theo thang điểm 10, có lẻ đến 01 chữ số thập phân.

     + Thư ký tổng hợp điểm và ghi bảng tổng hợp điểm (theo mẫu 3). Điểm tổng hợp của khóa luận là trung bình cộng các điểm do các thành viên Hội đồng chấm, làm tròn đến 01 chữ số thập phân.

     + Thư ký Hội đồng hoàn thiện Biên bản Hội đồng chấm Khóa luận (theo mẫu 4)

1.2.3. Điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên

Để khuyến khích, động viên các sinh viên tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, Trường Đại học giáo dục đề nghị các Hội đồng căn cứ vào kết quả công bố các công trình nghiên cứu khoa học, các giải thưởng nghiên cứu khoa học tại các cấp của sinh viên để tích hợp vào tiêu chí đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên. (Quy định này không bắt buộc).

1.2.4. Công bố kết quả chấm khóa luận

- Thư kí nộp phiếu chấm và bảng tổng hợp điểm gửi về văn phòng khoa.

- Các Khoa bàn giao bảng tổng hợp điểm khóa luận của sinh viên (theo mẫu 5) về phòng Đào tạo trước ngày 30/05/2019 (gồm bản cứng và file mềm) đồng thời thông báo điểm cho sinh viên.

 1.3. Kinh phí

- Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục, Khoa Quản trị chất lượng và Khoa Công nghệ giáo dục làm dự toán trình Ban giám hiệu (qua Phòng Kế hoạch – Tài chính) cho các Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp.  

- Các Khoa thanh toán cho các thành viên Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp theo dự toán đã được duyệt.

1.4. Nộp lưu chiểu

Sau khi bảo vệ khóa luận, sinh viên chỉnh sửa (nếu có) và nộp lưu chiểu 01 quyển đóng bìa mềm (theo mẫu 6) và 01 file dữ liệu định dạng PDF về Văn phòng Khoa trước ngày 30/05/2019.

2. Chuẩn bị cho xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa QH-2013-S, QH-2014-S và QH-2015-S.

2.1. Đối với sinh viên QH-2015-S

            Cố vấn học tập các lớp tổ chức cho sinh viên:

- Rà soát điểm các học phần tích lũy và 4 chứng chỉ: quốc phòng an ninh, ngoại ngữ, kĩ năng mềm, giáo dục thể chất.

- Khai và nộp (theo lớp, đầu mối là cán bộ) hồ sơ đăng ký tốt nghiệp gồm: phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 7 - 1 bản) về Phòng Đào tạo, bản nhận xét quá trình học tập (mẫu 8 – 2 bản), lý lịch tốt nghiệp (mẫu 9 – 2 bản), phiếu thanh toán (mẫu 10 – 1 bản) về Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

Thời hạn các lớp khóa học phản ánh sai khác về điểm, chứng chỉ, bổ sung minh chứng về chuẩn đầu ra và nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp trước ngày 20/05/2019. Các trường hợp nộp sau thời hạn trên sẽ xét tốt nghiệp vào các đợt kế tiếp theo kế hoạch của Nhà trường. 

Sinh viên có thể tải file mềm các biểu mẫu trên website của Trường theo link sau:

https://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewnews/1244

2.2. Đối với sinh viên các khoá QH-2014-S, QH-2013-S

- Cập nhật điểm các học phần và bổ sung các chứng chỉ: quốc phòng an ninh, ngoại ngữ, kĩ năng mềm, giáo dục thể chất (nếu thiếu);

- Khai và nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp gồm: phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 7 - 1 bản) về Phòng Đào tạo, bản nhận xét quá trình học tập (mẫu 8 – 2 bản), lý lịch tốt nghiệp (mẫu 9 – 2 bản), phiếu thanh toán (mẫu 10 – 1 bản) về Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

 Thời hạn sinh viên các khoá QH-2014-S, QH-2013-S phản ánh sai khác về điểm, chứng chỉ, bổ sung minh chứng về chuẩn đầu ra và nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp trước ngày 20/05/2018.

Lưu ý: Riêng sinh viên khóa QH-2013-S: đến ngày 30/6/2019 (hết thời hạn tối đa khóa học) nếu sinh viên không hoàn thành các kết quả học tập trong thời hạn này sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Đề nghị Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn, giảng viên cố vấn học tập các lớp đôn đốc cán bộ và sinh viên triển khai thực hiện đúng nội dung thông báo này./.

Phòng Đào tạo

01:04 18/04/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ