Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2019-2020 đại học hệ chính quy đợt 2

STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Hình thức thi Ngày thi (ngày nộp tiểu luận) Buổi thi Ca thi Địa điểm thi Lớp học phần GHI CHÚ
1 TMT2060 Phương pháp dạy học Lịch sử 3 Báo cáo dự án  09/01/2020 Sáng   P.304 TMT2060  
2 TMT2063 Thực hành sử dụng phương tiện công nghệ trong dạy học Lịch sử 3 Báo cáo sản phẩm  07/01/2020 sáng   P.304 TMT2063  
3 TMT2031 Dạy học thí nghiệm Hóa học phổ thông 3 Thi giảng 07/01/2020 Cả ngày 8h-11h30;
1h30-17h
P.104 TMT2031 2  
4 TMT2049 Dạy học thí nghiệm Sinh học phổ thông 3 Thi giảng 25/12/2019 Chiều 13h-15h P. 208  TMT2049 đổi ngày thi
5 TMT2043 Dạy học tích hợp Sinh học với các môn khoa học khác 3 Thi giảng 25/12/2019 Sáng 8h-11h P. 208  TMT2043 đổi ngày thi
6 TMT2051 Dạy học Tiếng Việt trong nhà trường phổ thông 3 Thi giảng 27/12/2019 Cả ngày   P.305 TMT2051 2  
7 TMT2051 Dạy học Tiếng Việt trong nhà trường phổ thông 3 Thi giảng 30/12/2019 Cả ngày 8h-17h P.303 TMT2051 1  
8 TMT2050 Dạy học Văn học trong nhà trường phổ thông 3 Thi giảng 31/12/2019 Cả ngày 7h30 - 17h P.302, 303 TMT2050  
9 TMT2040 Phương pháp dạy học Sinh học 3 Thi giảng 03/01/2020 Cả ngày 8h-11h30;
1h30-17h
P.302 TMT2040  
10 TMT2031 Dạy học thí nghiệm Hóa học phổ thông 3 Thi giảng 06/01/2020 Cả ngày 8h-11h30;
1h30-17h
P.104 TMT2031 1  
11 TMT2030 Phương pháp dạy học Hoá học 3 Thi giảng 08/01/2020 Cả ngày 8h-11h30;
1h30-17h
P.405 TMT2030  
12 EAM3002 Nhập môn Thống kê ứng dụng
trong giáo dục
3 Thi viết 08/01/2020 Chiều 14h30-16h00 P.206, 208, 306, 305 EAM3002 2  
13 EAM3002 Nhập môn Thống kê ứng dụng
trong giáo dục
3 Thi viết 08/01/2020 Chiều 14h30-16h00 EAM3002 4  
14 EDM2013 Nhập môn khoa học quản lý trong giáo dục 2 Thi viết 08/01/2020 Sáng 9h30-11h P 206, 208, 302, 303, 304, 305, 306, 501 EDM2013 1  
15 EDM2013 Nhập môn khoa học quản lý trong giáo dục 2 Thi viết 08/01/2020 Sáng 9h30-11h EDM2013 2  
16 EDM2013 Nhập môn khoa học quản lý trong giáo dục 2 Thi viết 08/01/2020 Sáng 9h30-11h EDM2013 3  
17 EDM2013 Nhập môn khoa học quản lý trong giáo dục 2 Thi viết 08/01/2020 Sáng 9h30-11h EDM2013 4  
18 PSE2002 Giáo dục học 3 Thi viết 08/01/2020 Chiều 14h30-16h00 P.304 PSE2002  
19 TMT2053 Lí thuyết Làm văn trong nhà trường 3 Thi viết 08/01/2020 Chiều 14h00-16h00 P.501 TMT2053 đổi lịch thi, phòng thi
20 TMT2014 Đại số cho dạy học Toán phổ thông 3 Thực hành 24/12/2019 Cả ngày   P.208 TMT2014  
21 TMT2021 Dạy học thí nghiệm Vật lí phổ thông 3 Thực hành 06/01/2020 Buổi sáng 8h30 - 12h00 P.105 TMT2021 1  
22 TMT2021 Dạy học thí nghiệm Vật lí phổ thông 3 Thực hành 06/01/2020 Buổi chiều 13h00 - 17h00 P.105 TMT2021 2  
23 TMT2020 Phương pháp dạy học Vật lí 3 Thực hành 07/01/2020 Cả ngày   P.305 TMT2020  
24 TMT2010 Phương pháp dạy và học môn Toán 3 Thực hành 03,06/01/2020 Cả hai ngày   P.206 TMT2010   
25 TMT2061 Thực hành dạy học Lịch sử 3 Thực hành 10/01/2020 Cả ngày    P.304 TMT2061 2  
26 EAM1001 Đánh giá trong giáo dục 3 Tiểu luận 02/01/2020       EAM1001 1  
27 EAM1001 Đánh giá trong giáo dục 3 Tiểu luận 02/01/2020       EAM1001 2  
28 EAM1001 Đánh giá trong giáo dục 3 Tiểu luận 02/01/2020       EAM1001 3  
29 EAM1001 Đánh giá trong giáo dục 3 Tiểu luận 02/01/2020       EAM1001 4  
30 EDM2001 Phát triển chương trình giáo dục phổ thông 3 Tiểu luận 02/01/2020       EDM2001 1  
31 EDM2001 Phát triển chương trình giáo dục phổ thông 3 Tiểu luận 02/01/2020       EDM2001 2  
32 EDM2001 Phát triển chương trình giáo dục phổ thông 3 Tiểu luận 02/01/2020       EDM2001 3  
33 EDM2002 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và đào tạo 3 Tiểu luận 02/01/2020       EDM2002 1  
34 EDM2002 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và đào tạo 3 Tiểu luận 02/01/2020       EDM2002 2  
35 EDM2002 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và đào tạo 3 Tiểu luận 02/01/2020       EDM2002 3  
36 PSE2001 Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường 3 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2001  
37 PSE2004 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2004  
38 PSE2004 Phương pháp nghiên cứu
khoa học trong giáo dục
3 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2004 1  
39 PSE2004 Phương pháp nghiên cứu
khoa học trong giáo dục
3 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2004 3  
40 PSE2005 Tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường 3 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2005 1  
41 PSE2005 Tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường 3 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2005 2  
42 PSE2005 Tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường 3 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2005 3  
43 PSE2005 Tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường 3 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE20054  
44 PSE2006 Tư vấn tâm lý học đường 3 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2006 1  
45 PSE2006 Tư vấn tâm lý học đường 3 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2006 2  
46 PSE2006 Tư vấn tâm lý học đường 3 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2006 3  
47 PSE2008 Tâm lí học giáo dục 4 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2008 1  
48 PSE2008 Tâm lí học giáo dục 4 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2008 2  
49 PSE2008 Tâm lí học giáo dục 4 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2008 3  
50 PSE2008 Tâm lí học giáo dục 4 Tiểu luận 02/01/2020 Cả ngày     PSE2008 4  
51 TMT2016 Hình học cho dạy học Toán phổ thông 3 Tiểu luận 02/01/2020       TMT2016  
52 TMT2022 Phân tích nội dung, chương trình vật lí ở trường phổ thông 3 Tiểu luận 02/01/2020     P.105 TMT2022  
53 TMT2035 Dạy học Hóa học phổ thông theo chuyên đề 3 Tiểu luận 02/01/2020       TMT2035  
54 TMT2045 Dạy bài tập sinh học phổ thông 3 Tiểu luận 02/01/2020       TMT2045  
55 PSE2003 Thực hành Sư phạm và phát triển kĩ năng cá nhân, xã hội 3 Vấn đáp 26/12/2019 Sáng   P.303 PSE2003 2  
56 PSE2003 Thực hành Sư phạm và phát triển kĩ năng cá nhân, xã hội 3 Vấn đáp 26/12/2019 Sáng   P.304 PSE2003 3  
57 PSE2003 Thực hành Sư phạm và phát triển kĩ năng cá nhân, xã hội 3 Vấn đáp 26/12/2019 Sáng   P.305 PSE2003 4  
58 PSE2003 Thực hành Sư phạm và phát triển kĩ năng cá nhân, xã hội 3 Vấn đáp 26/12/2019 Chiều   P.303 PSE2003 5  
59 PSE2003 Thực hành Sư phạm và phát triển kĩ năng cá nhân, xã hội 3 Vấn đáp 26/12/2019 Chiều   P.304 PSE2003 6  
60 PSE2003 Thực hành Sư phạm và phát triển kĩ năng cá nhân, xã hội 3 Vấn đáp 26/12/2019 Chiều   P.305 PSE2003 7  
61 TMT1001 Lý luận và Công nghệ dạy học 3 Thực hành +Vấn đáp 02/01/2020 Cả ngày   P.304 TMT1001 4  
62 TMT1001 Lý luận và Công nghệ dạy học 3 Thực hành +Vấn đáp 06/01/2020 Cả ngày   P.304 TMT1001 3  
63 TMT1001 Lý luận và Công nghệ dạy học 3 Thực hành +Vấn đáp 08/01/2020 Cả ngày   P.404 TMT1001 5  
64 TMT1001 Lý luận và Công nghệ dạy học 3 Thực hành +Vấn đáp 03/01/2020 Cả ngày   P.304 TMT1001 2  
65 TMT1001 Lý luận và Công nghệ dạy học 3 Thực hành +Vấn đáp 08/01/2020 Buổi chiều   P.302 TMT1001 6 đổi phòng thi
66 TMT1001 Lý luận và Công nghệ dạy học 3 Thực hành +Vấn đáp 09/01/2020 Cả ngày   P.303 TMT1001 1  
67 EDT2001 Nhập môn công nghệ giáo dục 2 Vấn đáp, thực hành 24/12/2019 Cả ngày Từ 7h00 đến 18h0 P.404 EDT2001 2  
68 EDT2001 Nhập môn công nghệ giáo dục 2 Vấn đáp, thực hành 24/12/2019 Cả ngày Từ 7h00 đến 18h00 P.405 EDT2001 3  
69 EDT2001 Nhập môn công nghệ giáo dục 2 Vấn đáp, thực hành 26/12/2019 Cả ngày Từ 7h00 đến 18h00 P.404 EDT2001 1  
70 EDT2001 Nhập môn công nghệ giáo dục 2 Vấn đáp, thực hành 26/12/2019 Cả ngày Từ 7h00 đến 18h00 P.405 EDT2001 4  
                     
Lưu ý:  Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút (đối với học phần thi viết), mang theo đầy đủ thẻ sinh viên/chứng minh thư nhân dân.

 

02:12 13/12/2019

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ