Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Tường

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tường    2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/12/1972                                       4. Nơi sinh: Tam Thanh -  Vĩnh Phú

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1808/QĐ-CTHSSV, ngày 16 .tháng, 12, .năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án:  Phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên vùng Đông Bắc, Việt Nam theo tiếp cận năng lực.

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                       9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

            - PGS.TS Nguyễn Xuân Thức

            - PGS.TS Dương Thị Hoàng Yến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hoàn thiện và làm phong phú cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên theo tiếp cận năng lực.

- Cụ thể hóa được các năng lực nghề nghiệp đặc trưng của giáo viên trường THPT chuyên dựa trên chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT.

- Phát hiện được thực trạng đội ngũ giáo viên THPT chuyên và thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên THPT chuyên theo tiếp cận năng lực ở các tỉnh khu vực Đông Bắc.

- Đề xuất và khẳng định hiệu quả của giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên theo tiếp cận năng lực.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)..................................................................

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) ..................................................................

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: .....................................................

14.1. Nguyen Minh Tuong (2017). The standardization of teaching ability for high school teachers viewed from mondern. Proceedings of international conference: Teachers’ and educational administrators’ competence in the context of globalisation, Thai Nguyen university of education, November 2017, tr.286-294.

14.2. Nguyễn Minh Tường (2018). Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên THPT chuyên theo hướng chuẩn hóa; Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Nâng cao chất lượng công tác Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, tháng 12/2018, tr.367-375.

14.3.´Nguyễn Minh Tường (2018). Phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên Việt Nam kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Giáo dục cho mọi người, Đại học quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Giáo dục, tháng 12/2018, tr.484-493.

14.4. Nguyen Minh Tuong (2018). Gifted education in vietnam and teacher development in high schools for the gifted. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD trong bối cảnh hiện nay: Xu hướng Việt Nam và thế giới, Học viện Quản lý giáo dục, tháng 12/2018, tr.838-493.

14.5. Nguyễn Minh Tường (2019), “Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên”, Tạp chí khoa học, trường Đại học sư phạm Hà Nội, tháng 01/2019 (11), tr.62-68.

14.6. Nguyễn Minh Tường (2020), “Môi trường sư phạm lý tưởng – cơ hội phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên trường trung học phổ thông chuyên”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, tháng 2/2020, tr.48-51;63.

 

 

Ngày  02 tháng 3  năm 2020

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

                                                                      Nguyễn Minh Tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. Full name : Nguyen Minh Tuong      2. Sex: male

3. Date of birth: 20/12/1972                  4. Place of  birth: Tam Thanh – Vinh Phu

5. Admission decision number: 1808/QĐ-CTHSSV, dated on 16/12/2016, by the rector of University of Education, Vietnam National University

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: A study on the teacher development from high schools for the gifted in the North-East of Viet Nam according to competency based approach.

8. Major: Education management             9. Code:  9 14 01 14

10. Supervisors:

       - Assoc. Professor, Dr. Nguyen Xuan Thuc

       - Assoc. Professor, Dr. Duong Thi Hoang Yen

11. Summary of the new findings of the thesis:

- Complete and enrich the theoretical framework on developing the contingent of teachers from high schools for the gifted in the North-East of Viet Nam according to competency based approach.

- Define particular professional competencies for teachers from high school for the gifted, based on the professional standards for secondary teachers.

- Discover the current context of the contingent of teachers and the development of teachers from high schools for the gifted in the North-East of Viet Nam according to competency based approach.

- Propose and confirm the effectiveness of the solutions to the development of  teachers from high schools for the gifted according to competency based approach.

12. Practical applicability, if any:

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

14.1. "The standardization of teaching capability for high school teachers viewed from modern." Proceedings of international conference on teachers' and educational administrators' competence in the context of globalisation. Thai Nguyen University of Education. November 2017, tr.286-294.

14.2. “Improving the teaching capability for teachers from high schools for the gifted towards standardization”. International conference: Improving the quality of teacher training to meet the requirements of educational innovation. Hanoi Pedagogical University 2. December, 2018, p.p 367-375.

14.3. “Developing the contingent of  teachers for high schools for the gifted in Viet nam, experience from other countries” International conference: Education for All. University of  Education, VNU. 12/2018, p.p.484-493.

14.4. "Gifted  education in Vietnam and teacher development in high schools for the gifted". International conference: The quality of teachers and education managers in the  current context: the trend in Vietnam and the world. National Academy of Education Management. November, 2018, p.p.838-493.

14.5. Nguyen Minh Tuong (2019), “Improving professional capabilities for teachers from high schools for the gifted”. Journal of Science, Jan, 2019 (11), pp. 62 – 68.

14.6. Nguyen Minh Tuong (2020). "Ideal pedagogical environment - an opportunity to develop professional competencies for teachers of high school for the gifted. Journal of Education and Society. Feb, 2020, p.p 48-51;63.

 

               Date: October 2st, 2020

                                               

                                                                              Signature: …………………

                                                                              Full name: Nguyen Minh Tuong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:03 18/03/2020

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ