Tổng hợp các văn bản liên quan tới công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành


TT

Loại văn bản

Kí hiệu

Ngày

Tên văn bản

1.

Thông tư

60/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD

2.

Thông tư

61/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

3.

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

4.

Văn bản hợp nhất

06/VBHN-BGDĐT

04/3/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

5.

Văn bản hợp nhất

07/VBHN-BGDĐT

04/3/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

6.

Văn bản hợp nhất

08/VBHN-BGDĐT

04/3/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

7.

Công văn

527/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

8.

Công văn

528/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

9.

Công văn

529/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN

10.

Công văn

462/KTKĐCLGD-KĐĐH

09/5/2013

Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

11.

Công văn

1480/KTKĐCLGD-KĐĐH

29/8/2014

Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN

12.

Quyết định

72/2007/QĐ-BGDĐT

30/11/2007

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

13.

Thông tư

49/2012/TT-BGDĐT

12/12/2012

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học

14.

Thông tư

23/2011/TT-BGDĐT

06/6/2011

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

15.

Thông tư

33/2011/TT-BGDĐT

02/10/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ

16.

Thông tư

38/2013/TT-BGDĐT

29/11/2013

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN

17.

Thông tư

18/2013/TT-BGDĐT

14/5/2013

Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN

18. L

Luật GD

Luậtsố: 38/2005/QH11

14/6/2005

Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục

19.

Luật GD

Sửa đổi, bổ sung

Luật giáo dục 44/2009/QH12

sửa đổi bổ sung, có hiệu lực từ ngày 01/7/2010

Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

20.

Luật GD ĐH

Luật GDĐH 08/2012/QH13

18/6/2012

Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH.

21.

Công văn

979/BGDĐT-KTKĐCLGD

03/03/2015

Công văn về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016

22.

Nghị định

73/2015/NĐ-CP

08/19/2015

Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

23.

Thông tư

04/2016/-TT-BGDĐT

14/03/2016

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học

24.

Công văn

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/06/2016

Công văn hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của Giáo dục đại học

25.

Công văn

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/06/2016

Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

26.

Công văn

1076/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/06/2016

Công văn về việc hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐT

27.

Công văn

1237/KTKĐCLGD-KĐĐH

03/08/2016

Công văn về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng Trường đại học

28.

Công văn

4806/BGDĐT-GDĐH

28/09/2016

Công văn về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

29.

Thông tư

12/2017/TT-BGDĐT

19/05/2017

Ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

 30.  Công văn 766/QLCL-KĐCLGD  20/4/2018 Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
 32.  Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018  Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
 33.  Công văn 768/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018  Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
 34. Luật 34/2018/QH14 19/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục Đại học
35. Thông tư   32/2015/TT-BGDĐT  16/12/2015  Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
04:09 28/09/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ