Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thị Phương

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐẶNG THỊ PHƯƠNG                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/08/1980                              4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:  số 1521-QĐ- ĐHGD ngày16 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục được giao đề tài tiến sĩ:

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

QĐ giao đề tài “Quản lý họat động bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài chính theo tiếp cận năng lực” tại QĐ số 1521 /QĐ-ĐHGD ngày 16/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học giáo dục.

QĐ chỉnh sửa tên đề tài thành: “Quản lý họat động bồi dưỡng công chức theo tiếp cận năng lực: Nghiên cứu trường hợp ngành tài chính ”, tại Quyết định số 982/QĐ-ĐT ngày 29 /06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Quản lý họat động bồi dưỡng công chức theo tiếp cận năng lực: Nghiên cứu trường hợp ngành tài chính

 8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục  9. Mã số: 9140114

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

                                                      TS Nguyễn Trung Kiên                                             

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Về mặt lý luận: Trên cơ sở tổng quan và nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài, luận án góp phần làm rõ hệ thống khái niệm công cụ, xây dựng khung lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức theo tiếp cận năng lực.

Về mặt thực tiễn: Luận án đã làm sáng tỏ thực trạng hoạt động bồi dưỡng thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng cho công chức ngành Tài chính theo tiếp cận năng lực; từ đó chỉ ra được thành công, hạn chế, xác định đúng các nguyên nhân của thực trạng, làm cơ sở để đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức ngành Tài chính, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực nghề nghiệp theo khung năng lực vị trí việc làm của đội ngũ công chức ngành Tài chính.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các biện pháp này đã giải quyết được khó khăn hiện tại về quản lý hoạt động bồi dưỡng công chức tài chính hiện nay. Các biện pháp đều có tính khả thi cao, có thể áp cho các trường đại học và các cơ sở bồi dưỡng công chức tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Xây dựng được bộ tiêu chí theo khung năng lực dành cho công chức ngành tài chinh.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Đặng Thị Phương (2019) “Hoạt động bồi dưỡng theo tiếp cận năng lực cho công chức ngành tài chính”. Tạp chí Quản lý giáo dục số tháng 1/2019

Đặng Thị Phương (2019) “Các yếu tố tác động tới hoạt động quản lý bồi dưỡng công chức ngành tài chính theo tiếp cận năng lực”. Tạp chí Quản lý giáo dục số tháng 4/2019

Đặng Thị Phương (2020) “ Thực trạng hoạt động công chức ngành tài chính theo tiếp cận năng lực”. Tạp chí Quản lý giáo dục số tháng 8/2020

Đặng Thị Phương (2020) “ Biện pháp quản lý hoạt động công chức ngành tài chính theo tiếp cận năng lực”. Tạp chí Thiết bị giáo dục số tháng 9/2020

08:04 26/04/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ