Thông báo về việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của người học năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2022-2023, Trường Đại học Giáo dục thông báo về việc nộp đề xuất đề tài khoa học cấp trường năm học 2022-2023 của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học), cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của người học tại trường ĐHGD-ĐHQGHN.

- Hỗ trợ, tạo môi trường cho người học triển khai các đề tài nghiên cứu.

- Tăng cường việc công bố, xuất bản các ấn phẩm khoa học của người học.

- Tạo cơ hội để người học có thể tham gia các cuộc thi về khoa học các cấp, trong và ngoài nước.

2. Đối tượng tham gia: Toàn thể người học hiện đang học tập, nghiên cứu tại trường ĐHGD-ĐHQGHN (bao gồm sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trường ĐHGD).

3. Mức tài trợ kinh phí: Các đề tài được kí kết Hợp đồng sẽ được cấp kinh phí tài trợ từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng (tùy theo chất lượng đề tài và cam kết sản phẩm đạt được).

4. Các mốc thời gian cần lưu ý:

STT

Nội dung

Thời hạn hoàn thành

1.

Đăng kí đề xuất đề tài NCKH (đăng kí theo link):

https://bit.ly/3xL79fj

30/9/2022

2.

Hội đồng khoa học họp góp ý đề xuất đề tài và hướng nghiên cứu.

10/10/2022

3.

Người học chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng khoa học và viết Thuyết minh nghiên cứu.

25/10/2022

4.

Hội đồng khoa học họp xét duyệt thuyết minh và kinh phí của các đề tài.

30/10/2022

5.

Kí hợp đồng tài trợ kinh phí giữa Trường ĐHGD và chủ trì các đề tài.

10/11/2022

6.

Các nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài NCKH

Theo mốc thời gian được kí trong Hợp đồng

5. Yêu cầu của chủ trì đề tài:

- Chủ trì đề tài được nhà trường tài trợ kinh phí phải báo cáo kết quả khoa học qua Hội thảo khoa học của người học do Nhà trường tổ chức.

- Chủ trì đề tài là người học của nhà trường, thời gian thực hiện đề tài tối thiểu là 6 tháng, tối đa là 1 năm, trước khi người học tốt nghiệp chương trình đào tạo. 

- Mỗi người học được chủ trì tối đa 1 đề tài khoa học/ 1 chương trình đào tạo theo học.

6. Link đăng kí đề xuất đề tài: https://bit.ly/3xL79fj

7. Mẫu đề xuất đề tài: (Xem Phụ lục 1).

8. Mẫu thuyết minh đề tài: (chỉ thực hiện khi đã được duyệt đề xuất): (Xem Phụ lục 2).

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Phòng chức năng thông báo tới tất cả người học, phối hợp triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Trân trọng thông báo./.

Phòng KH&HTPT

10:09 20/09/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ