Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Việt Phương

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Phương        2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04.03.1989                                                  4. Nơi sinh:Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 836/GB-ĐHGD ngày 27/05/2019

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Giao đề tài lần 1 theo Quyết định số 2575/QĐ-ĐHGD ngày 30/12/2019

- Đổi tên đề tài theo Quyết định số 1986/QĐ-ĐHV ngày 10/11/2021

- Bảo vệ cơ sở theo Quyết định số 1072/QĐ-ĐHGD ngày 30/06/2022

- Gia hạn theo Quyết định số 1024/QĐ/ĐHGD ngày 27/06/2022

7. Tên đề tài luận án: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia phát triển nghề nghiệp của giáo viên Trung học phổ thông

8. Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục 9. Mã số: 9140115

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Thái Văn Thành, TS. Tăng Thị Thùy

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến PTNN; đã xác định được những yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới chất lượng của PTNN của giáo viên nói chung, giáo viên THPT nói riêng.

Căn cứ trên việc khảo cứu và hệ thống hóa lý luận, luận án đã đánh giá tổng thể thực trạng hoạt động PTNN ở Nghệ An, những ưu điểm và hạn chế trong công tác triển khai những hoạt động này; đồng thời làm rõ được những yếu tố ảnh hưởng cũng như mức độ ảnh hưởng mang tính chất cá nhân cũng như bối cảnh đến hoạt động phát triển nghề nghiệp của giáo viên THPT.

Tác giả đã đề xuất những khuyến nghị cơ bản, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác PTNN của giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)...................................................................

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) ..................................................................

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: .....................................................

- Viet-Phuong Nguyen (2020), Factors Affecting Teachers’ Professional Development: Literature Review, The 1st International Conference on Assessment and Measurement in Education (VietAME), pp.564-577, VNU-Univesity of Education, ISBN: 978-604-315-125-1

- Nguyn Vit Phương (2020), Hot đng phát trin ngh nghip liên tc (CPD) trong nhà trưng, Hội thảo khoa học quốc tế “Phát trin chương trình, t chc đào to và bi dưng thưng xuyên giáo viên, cán b qun lý giáo dc theo hưng tiếp cn năng lc”, tr.221-225, Trưng Đi hc Vinh, ISBN: 978-604-923-526-9

- Nguyễn Việt Phương, Tăng Thị Thùy (2021), Một số cách tiếp cận phát triển nghề nghiệp cho giáo viên, Tạp chí giáo dục, 502 (2), tr.41-45.

- Viet-Phuong N. và Thuy T. T. (2022), "Correlation between internal factors and high school teachers' engagement in professional development", International Journal of Science and Research. 11(4), pp.1179-1183, ISSN: 2319-7064.

- Nguyễn Việt Phương (2022), "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp của giáo viên", Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam. 18(8), tr. 8-14.

-  Viet-Phuong N., Thuy T. T., Thanh T. V. (2022), “Exploring Factors Affecting High School Teachers’ Participation in Professional Development”, Journal for Educators, Teachers and Trainers. 13(4), pp.221-233, ISSN: 1989-9572. 

- Thái Văn Thành, Nguyễn Việt Phương (2022), Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông từ góc nhìn của nhà tuyển dụng ,Hội thảo quốc gia “Đội ngũ CBQL và giáo viên CSGD phổ thông đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018: Thực trạng và giải pháp”, tr.11-23, Học viện Quản lý giáo dục, ISSN: 1859-2910. 

Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Việt Phương                                                         

>>> Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Việt Phương

 

04:05 25/05/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ