Ảnh Phiên họp thảo luận tại Tiểu ban 3: Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực - Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, năm 2016

12:12 16/12/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ