Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên chính quy đợt tháng 6 năm 2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Trường Đại học Giáo dục thông báo kế hoạch tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2013-S và các khóa trước như sau:

1. Tổ chức chấm khóa luận tốt nghiệp

1.1. Đối với sinh viên làm khoá luận tại Trường và sinh viên sư phạm Toán làm khóa luận tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1.1.1. Nộp khóa luận tốt nghiệp:

Mỗi sinh viên nộp 04 quyển khoá luận kèm theo Giấy đề nghị cho phép bảo vệ khóa luận (theo mẫu 1), có xác nhận của cán bộ hướng dẫn.

 Thời gian nộp: Từ 8 giờ 00 ngày 15/05/2017 đến 17 giờ 00 ngày 19/05/2017.

- Địa điểm nộp:

+ Đối với khoá luận của những sinh viên làm tại Khoa Sư phạm và khóa luận của sinh viên sư phạm Toán làm khóa luận tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, sinh viên nộp khóa luận tại Văn phòng Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục. Địa chỉ: phòng 606, Nhà C0 - 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.  

+ Đối với khoá luận của những sinh viên làm tại Khoa Các Khoa học Giáo dục, sinh viên nộp khóa luận tại văn phòng Khoa các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục. Địa chỉ: phòng 609, Nhà C0 - 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Đối với khoá luận của những sinh viên làm tại bộ môn Đo lường và Đánh giá, sinh viên nộp khóa luận tại văn phòng bộ môn Đo lường và Đánh giá, Trường Đại học Giáo dục. Địa chỉ: Phòng 424, nhà B2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

1.1.2. Chuẩn bị cho chấm khoá luận tốt nghiệp

- Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục và Bộ môn Đo lường và Đánh giá đề xuất lịch chấm khoá luận, dự kiến nhân sự Hội đồng chấm khoá luận cho từng sinh viên (kể cả sinh viên khóa QH-2011-S, QH-2012-S có đơn xin bảo vệ đợt tháng 6 năm 2017) và báo cáo Ban Giám hiệu (qua Phòng Đào tạo) trước ngày 26/05/2017.

- Phòng Đào tạo chuẩn bị Quyết định thành lập Hội đồng chấm khoá luận trình Hiệu trưởng phê duyệt trước 30/05/2017.

- Các Khoa và Bộ môn chuyển quyển khóa luận và Giấy mời tới các thành viên hội đồng trước khi họp Hội đồng chấm khóa luận.

1.1.3. Chấm khoá luận tốt nghiệp

Thời gian: Từ ngày 05 đến 11/06/2017.

- Đề nghị các Khoa, Bộ môn tổ chức chấm khóa luận và bàn giao bảng tổng hợp điểm khóa luận của sinh viên (theo mẫu 2) về phòng Đào tạo trước ngày 13/06/2017.

1.2Đối với các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (trừ khóa luận về Toán sơ cấp): Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

2. Nộp lưu chiểu

Sau khi bảo vệ khóa luận, sinh viên chỉnh sửa (nếu có) và nộp lưu chiểu 01 quyển đóng bìa mềm (theo mẫu 3) và 01 file dữ liệu định dạng PDF về Văn phòng Khoa trước ngày 15/06/2016.

3. Kéo dài thời gian làm khóa luận

Những sinh viên không thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đúng thời gian quy định cần làm đơn giải trình xin kéo dài thời gian làm khóa luận, có ý kiến xác nhận của cán bộ hướng dẫn và Khoa. Đơn được nộp về Phòng Đào tạo trước 17 giờ 00 ngày 26/05/2017.           

4. Chuẩn bị cho xét tốt nghiệp

4.1. Đối với sinh viên QH-2013-S

Cố vấn học tập các lớp tổ chức cho sinh viên:

- Rà soát điểm các học phần tích lũy và 4 chứng chỉ: quốc phòng an ninh, ngoại ngữ, kĩ năng mềm, giáo dục thể chất.

- Khai và nộp theo lớp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp gồm: phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 4 - 1 bản) về Phòng Đào tạo , bản nhận xét quá trình học tập (mẫu 5 – 2 bản), lý lịch tốt nghiệp (mẫu 6 – 2 bản), phiếu thanh toán (mẫu 7 – 1 bản) về Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

Thời hạn các lớp khóa học phản ánh sai khác về điểm, chứng chỉ và nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp trước ngày 12/05/2017.

4.2. Đối với sinh viên các khoá QH-2011-S, QH-2012-S

- Cập nhật điểm các học phần và bổ sung các chứng chỉ: quốc phòng an ninh, ngoại ngữ, kĩ năng mềm, giáo dục thể chất (nếu thiếu);

- Khai và nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp gồm: phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 4 - 1 bản) về Phòng Đào tạo, bản nhận xét quá trình học tập (mẫu 5 – 2 bản), lý lịch tốt nghiệp (mẫu 6 – 2 bản), phiếu thanh toán (mẫu 7 – 1 bản) về Phòng Công tác Học sinh Sinh viên (vui lòng tải Biểu mẫu tại đây).

 Thời hạn sinh viên các khoá QH-2011-S, QH-2012-S phản ánh sai khác về điểm, chứng chỉ và nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp trước ngày 12/05/2017.

Kính đề nghị Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn giảng viên cố vấn học tập các lớp đôn đốc cán bộ và sinh viên triển khai thực hiện đúng nội dung thông báo này./.

>>> Công văn số 736/ĐHGD-ĐT về việc Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên chính quy đợt tháng 6 năm 2017


Phòng Đào tạo

12:05 04/05/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ