Sứ mệnh

Trường Đại học Giáo dục phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học theo định hướng đại học nghiên cứu nhằm đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên cho các bậc học; cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục trên cơ sở liên kết với các chuyên gia, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt chuẩn quốc tế.

Hệ giá trị cốt lõi

Xây dựng văn hoá của một tổ chức biết học hỏi, trong đó mọi thành viên sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng làm việc hết mình vì tổ chức: chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp cao trong mọi hoạt động; cam kết sự công bằng trong mọi thành viên, sinh viên của Trường.

Nhiệm vụ chính

Đào tạo đại học (cử nhân), sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng, giáo viên các trường trung cấp (bao gồm cả các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp), giáo viên các cấp học phổ thông; cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ khoa học giáo dục.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục đương nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan quản lý, nghiên cứu về giáo dục – đào tạo.

Nghiên cứu về lĩnh vực khoa học giáo dục, đào  tạo giáo viên và quản lý giáo dục. Tham gia tư vấn cho các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Trung Ương, Thủ đô Hà Nội và  địa phương về các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học giáo dục, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học – công nghệ.

Hợp tác quốc tế về giáo dục và nghiên cứu khoa học giáo dục; trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ giáo dục và các ngành khoa học có liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ