Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

I. GIỚI THIỆU

       Tên đơn vị:  PHÒNG  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA

       Tên viết tắt:  ĐBCL&TT

       Tên trước đây: TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤTLƯỢNG

       Cơ quan chủ quản: Trường ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN

       Địa chỉ:  Phòng 105, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục

                     Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

       Thông tin liên hệ: 

                      Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 1105)

                     Hộp thư điện tử: dbcltt.dhgd@vnu.edu.vn

       Năm thành lập đơn vị: 2009

II.  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

       Trưởng phòng

       Họ tên: Dương Tuyết Hạnh

       Học hàm/học vị: Tiến sĩ

       Điện thoại 0247 3017 123 (máy lẻ 1105)

       Email: hanhtd@vnu.edu.vn

       Nhiệm vụ: Phụ trách chung các nhiệm vụ của phòng

 

       Phó Trưởng phòng

       Họ tên: Nguyễn Thị Khánh

       Học hàm/học vị: Thạc sĩ

       Email: khanh2504@vnu.edu.vn

       Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Thanh tra

 

       Chuyên viên

       Họ tên: Trần Lan Anh

       Học hàm/học vị: Thạc sĩ

       Email: tlanh@vnu.edu.vn

       Đảm nhiệm: công tác thanh tra

     

      Chuyên viên

       Họ tên: Đỗ Thị Thu Hằng

       Học hàm/học vị: Cử nhân

       Email: hangdt92@vnu.edu.vn

       Đảm nhiệm: công tác đảm bảo chất lượng

III.   CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục(ĐBCLGD)

a) Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về công tác ĐBCLGD các cấp trong Trường ĐHGD.

b) Làm đầu mối triển khai định kỳ tiến hành tự đánh giá Nhà trường theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN.

c) Phối hợp với các đơn vị đào tạo triển khai tự đánh giá các chương trình đào tạo của Nhà trường theo theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN.

d) Làm đầu mối xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra và báo cáo về các hoạt động thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng của Trường.

đ) Làm đầu mối xây dựng, bảo quản cơ sở dữ liệu hoạt động tự đánh giá theo yêu cầu kiểm định chất lượng.

e) Làm đầu mối tổ chức và triển khai hoạt động giảng viên tự đánh giá.

g) Làm đầu mối tổ chức triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, ý kiến phản hồi về chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học, ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng; báo cáo kết quả tổng hợp và đưa ra các tư vấn tới Hiệu trưởng.

h) Làm đầu mối phối hợp với các Khoa, phòng, trung tâm trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng 
của Trường.

i) Làm đầu mối triển khai xếp hạng đại học theo yêu cầu của ĐHQGHN.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Công tác thanh tra, kiểm tra

a) Định kỳ lập và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch thanh tra; thực hiện các hoạt động thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt.

b)  Biên soạn và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định, tài liệu, hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thanh tra trong Trường.

c)  Kiến nghị Hiệu trưởng thành lập các tổ thanh tra để thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.

d) Tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định, quy chế của ĐHQGHN và của Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu chương trình, quy mô, kế hoạch đào tạo; công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, hoạt động của cán bộ, công nhân viên, việc học tập của người học thuộc các hệ đào tạo và các công tác khác của Trường.

đ)  Thông qua hoạt động thanh tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, cá nhân trong Trường, phát hiện các tồn tại, kiến nghị với bộ phận quản lý kịp thời khắc phục. Báo cáo với Hiệu trưởng những vấn đề về quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý.

e)  Tiếp nhận, xem xét, thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

g)  Kiến nghị với Hiệu trưởng và Ban Thanh tra ĐHQGHN về các vấn đề liên quan phục vụ cho hoạt động thanh tra.

h) Tổ chức thực hiện các nội dung công tác cụ thể khác theo sự chỉ đạo của
Hiệu trưởng.

i)  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra với Hiệu trưởng và Ban Thanh tra ĐHQGHN.

k) Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc có
liên quan.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ