Ban Chủ nhiệm


Ban Chủ nhiệm

BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÁC KHOA HỌC GIÁO DỤC

 

 

 

 

PGS.TS Trần Thành Nam
Chủ nhiệm Khoa

> E-Mail: namtran@vnu.edu.vn

 

PGS.TS Trần Văn Công
Phó Chủ nhiệm Khoa

> E-Mail: congtv@vnu.edu.vn 

 

TS Nguyễn Thị Bích Liên
Phó Chủ nhiệm Khoa

> E-Mail: lienntb@vnu.edu.vn