Ban Chủ nhiệm


Ban Chủ nhiệm

BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÁC KHOA HỌC GIÁO DỤC

 

 

 

GS.TS. Đặng Hoàng Minh
Chủ nhiệm Khoa

> E-Mail: minhdh@vnu.edu.vn

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Văn Công
Phó Chủ nhiệm Khoa

> E-Mail: congtv@vnu.edu.vn 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Bích Liên
Phó Chủ nhiệm Khoa

> E-Mail: lienntb@vnu.edu.vn