Đội ngũ cán bộ, giảng viên


Đội ngũ cán bộ, giảng viên

STT Họ tên Học hàm/vị Chức vụ Email Chuyên môn Bộ môn
1 Trần Thành Nam PGS.TS Chủ nhiệm Khoa  namtran@vnu.edu.vn Tâm lý học lâm sàng Giáo dục và phát triển con người
2 Trần Văn Tính TS Trưởng Bộ môn  tinhtv@vnu.edu.vn Tâm lý học Giáo dục và phát triển con người
3 Trần Thị Quỳnh Trang ThS-NCS    quynhtrang@vnu.edu.vn  Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên Giáo dục và phát triển con người
4 Hoàng Gia Trang TS Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng khoa học giáo dục  hoanggiatrang@vnu.edu.vn Tâm lý học Giáo dục và phát triển con người
5 Nguyễn Thị Liên TS    ntlien@vnu.edu.vn Tâm lý học Giáo dục Giáo dục và phát triển con người
6 Trần Văn Công PGS.TS Phó Chủ nhiệm Khoa
Chủ nhiệm Bộ môn
congtv@vnu.edu.vn  Tâm lý học lâm sàng Lí luận và Phương pháp nghiên cứu trong Giáo dục
7 Nguyễn Thị Bích Liên TS Phó Chủ nhiệm Khoa ntblien@vnu.edu.vn  Giáo dục học Lí luận và Phương pháp nghiên cứu trong Giáo dục
8 Nguyễn Thị Anh Thư ThS-NCS   nguyenanhthu@vnu.edu.vn  Giáo dục học Lí luận và Phương pháp nghiên cứu trong Giáo dục
9 Nguyễn Thị Thanh Huyền TS    huyenxp@vnu.edu.vn Ll&LSGD Lí luận và Phương pháp nghiên cứu trong Giáo dục
10 Phạm Mạnh Hà PGS.TS Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng
Chủ nhiệm Bộ môn
hapm.psy@vnu.edu.vn Xã hội học    Giáo dục và Phát triển cộng đồng
11 Nguyễn Hồng Kiên TS  Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Phát triển cộng đồng Hongkiengd@vnu.edu.vn Lý luận và Lịch sử Giáo dục học  Giáo dục và Phát triển cộng đồng
12 Lữ Thị Mai Oanh TS   oanhltm@vnu.edu.vn  Xã hội học    Giáo dục và Phát triển cộng đồng
13 Trần Thị Mai Phương ThS-NCS   phuongmt@vnu.edu.vn  Công tác xã hội Giáo dục và Phát triển cộng đồng
14 Đặng Hoàng Minh PGS.TS Giám đốc Viện Nghiên cứu lâm sàng về xã hội, tâm lý và giáo dục minhdh@vnu.edu.vn Tâm lý học lâm sàng  Giáo dục và trị liệu
15 Hồ Thu Hà TS   hothuha@vnu.edu.vn  Tâm lý lâm sàng  Giáo dục và trị liệu
16 Nguyễn Phương Hồng Ngọc ThS-NCS   ngocnph@vnu.edu.vn  Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên Giáo dục và trị liệu
22 Hoàng Thị Nho TS Chủ nhiệm Bộ môn  htnho@vnu.edu.vn Lí luận & Lịch sử Giáo dục học  Giáo dục mầm non
18 Chu Thị Hồng Nhung TS  Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng khoa học giáo dục  chunhung@vnu.edu.vn Giáo dục Mần non  Giáo dục mầm non
17 Lại Thị Yến Ngọc ThS-NCS Phó Trưởng Bộ môn ngoclty@vnu.edu.vn  Tâm lý học giáo dục  Giáo dục mầm non
19 Văn Thị Minh Tư TS    minhtu@vnu.edu.vn Văn học  Giáo dục mầm non
20 Lê Thanh Huyền TS   lthuyen@vnu.edu.vn  Ngữ văn  Giáo dục mầm non
21 Đinh Thị Kim Thoa PGS.TS    thoadtk@vnu.edu.vn Tâm lý học  Giáo dục mầm non
23 Nguyễn Viết Hiền ThS-NCS   nvhien@vnu.edu.vn  Giáo dục Mần non  Giáo dục mầm non
24 Trần Thị Kim Yến TS   tranyen@vnu.edu.vn  Giáo dục Mần non  Giáo dục mầm non
25 Nguyễn Thiều Dạ Hương ThS-NCS    dahuong21@vnu.edu.vn Giáo dục Mần non  Giáo dục mầm non
26 Đặng Văn Phúc ThS    dangphucdhgd@vnu.edu.vn Sư phạm Âm nhạc  Giáo dục mầm non
27 Lê Thuỷ Tiên ThS    @vnu.edu.vn Giáo dục Mần non  Giáo dục mầm non
28 Hoàng Thị Thu Trang ThS    tranghoang@nu.edu.vn Quản lý giáo dục Hành chính Khoa