Chức năng nhiệm vụ


Chức năng nhiệm vụ

- Làm đầu mối quản lý chuyên môn trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành, chuyên ngành về khoa học quản lý giáo dục theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Làm đầu mối tư vấn cho Ban Giám hiệu về cơ chế chính sách liên quan đến khoa học quản lý giáo dục.

- Làm đầu mối trong các hoạt động hợp tác và đối ngoại với các trường học, các cơ quan quản lý giáo dục về các hoạt động quản lý giáo dục.

- Triển khai nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, thực hiện các nghiên cứu lý luận, thực tiễn trong nước và quốc tế nhằm ứng dụng vào giảng dạy và đổi mới công tác quản lý giáo dục của ngành; Tổ chức thực hiện và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong chương trình, kế hoạch của đơn vị và của trường.

- Làm đầu mối chuyên môn cho chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ Quản lý giáo dục cho các đối tượng khác nhau.