Đội ngũ giảng viên


Đội ngũ giảng viên

STT Họ tên Học hàm/vị Chức vụ Email Chuyên môn Bộ môn
1 Dương Thị Hoàng Yến PGS.TS Chủ nhiệm Khoa   Tâm lý học  Chiến lược và Chính sách giáo dục
2 Lê Ngọc Hùng GS.TS Trưởng Bộ môn   XHH giáo dục  Chiến lược và Chính sách giáo dục
3 Kim Mạnh Tuấn ThS-NCS     QTKD  Chiến lược và Chính sách giáo dục
4 Nguyễn Phương Huyền TS Phó Trưởng Bộ môn   Tâm lý học  Quản lý giáo dục chuyên ngành
5 Trịnh Văn Minh PGS.TS     LLDH NN,VH BM CSKH QLGD
6 Mai Quang Huy TS Phó Chủ nhiệm Khoa   GDH & QLGD Khoa QLGD
7 Nghiêm Thị Đương TS     Tâm lý học Khoa QLGD
8 Nguyễn Thanh Lý TS     Quản lý giáo dục Quản trị trường học và các cơ sở giáo dục
9 Vũ Thị Thúy Hằng TS     LL và lịch sử GDH Quản trị trường học và các cơ sở giáo dục
10 Nguyễn Văn Hồng PGS.TS     Tâm lý học Quản trị trường học và các cơ sở giáo dục
11 Trần Thị Thanh Hà TS     GDH   Quản trị trường học và các cơ sở giáo dục
12 Châu Dương Quang ThS-NCS     GDĐH Khoa QLGD
13 Nguyễn Thị Na ThS     QLGD Khoa QLGD