Ban Chủ nhiệm


Ban Chủ nhiệm

BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 

 

 

 

PGS.TS. Dương Thị Hoàng Yến
Chủ nhiệm Khoa

> E-Mail: duonghoangyen@vnu.edu.vn

 

 

 

 

TS. Mai Quang Huy
Phó Chủ nhiệm Khoa

> E-Mail: huymq@vnu.edu.vn