Nghiên cứu khoa học


Nghiên cứu khoa học

Song song với nhiệm vụ đào đạo, nghiên cứu khoa học được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, vấn đề nghiên cứu mới, kết quả nghiên cứu thể hiện tính đi trước, đón đầu được những xu thế phát triển của hệ thống giáo dục

Các hướng nghiên cứu chính đã và đang triển khai thực hiện:

- Chính sách giáo dục

- Hệ thống giáo dục

- Các cơ chế quản lý

- Quản lý các thiết chế giáo dục

- Quản lý các hoạt động giáo dục

- Quản lý phát triển các chương trình giáo dục

- Quản lý chất lượng giáo dục

- Quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục

Ngoài các nhiệm vụ đào tạo chính qui  bậc cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành Quản lý Giáo dục, Khoa Quản lý Giáo dục đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện chương trình bồi dưỡng cán bộ Quản lý Giáo dục từ bậc mầm non đến đại học. Tham gia các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ Quản lý Giáo dục các cấp trong khuôn khổ các dự án của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.