Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Hữu

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN ĐỨC HỮU 

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/10/1958                                                   

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1282./QĐ-CTHSSV, ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Thay đổi tên đề tài thành: Quản lý giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp tiểu học theo theo tiếp cận đảm bảo chất lượng tại Quyết định đổi tên đề tài số 1515/QĐ-ĐT, ngày 16/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục;

- Quyết định kéo dài thời gian học tập: số 3003/QĐ-ĐHGD, ngày 16/12/2018;   số 2139/QĐ-ĐHGD, ngày 02/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

- Quyết định quay trở lại trường để bảo vệ luận án: số 2558/QĐ-ĐHGD,         ngày 31/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

7. Tên đề tài luận án: Quản lý giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp tiểu học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

8. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục                                   

9. Mã số:  9. 14. 01. 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS.TS Đặng Xuân Hải

Cán bộ hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Xuân Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Về mặt lý luận: Góp phần làm phong phú thêm cho lý luận về GDHN và quản lý GDHN cho HSKT bằng cách bổ sung thêm các khái niệm về GDHN trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam; Làm rõ nội dung về GDHN, quản lý GDHN cho HSKT cấp tiểu học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng (ĐBCL), đặc biệt là đề xuất Khung tiêu chuẩn về quản lý GDHN cho HSKT cấp tiểu học theo tiếp cận ĐBCL; Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý GDHN cho HSKT cấp tiểu học theo tiếp cận ĐBCL.

Về mặt thực tiễn: Đưa ra một bức tranh thực tế sinh động với những phát hiện chính dựa trên khảo sát ý kiến của số lượng khách thể tương đối lớn đại diện cho các vùng miền về các nội dung chính như: i) Thực trạng GDHN cho HSKT cấp tiểu học; ii) Thực trạng quản lý GDHN cho HSKT theo tiếp cận ĐBCL; iii) Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý GDHN cho HSKT cấp tiểu học theo tiếp cận ĐBCL.

Đề xuất được 06 biện pháp quản lý GDHN cho HSKT cấp tiểu học theo tiếp cận ĐBCL góp phần nâng cao chất lượng GDHN cho HSKT cấp tiểu học tại địa bàn nghiên cứu, đồng thời, các biện pháp này có thể hữu ích để các các cán bộ quản lý, đặc biệt là hiệu trưởng các trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học ngoài địa bàn nghiên cứu có thể tham khảo vận dụng.

 

Các biện pháp đề xuất gồm:

i) Biện pháp 1: Tổ chức nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về GDHN và quản lý GDHN cho HSKT cấp tiểu học theo tiếp cận ĐBCL.

ii) Biện pháp 2: Tổ chức áp dụng Khung tiêu chuẩn về quản lý GDHN cho HSKT  cấp tiểu học theo tiếp cận ĐBCL.

 iii) Biện pháp 3: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện cho đội ngũ tham gia GDHN cho HSKT cấp tiểu học theo tiếp cận ĐBCL.

iv) Biện pháp 4: Chỉ đạo xây dựng các điều kiện về, CSVC, phương tiện, thiết bị, môi trường đáp ứng yêu cầu GDHN cho HSKT cấp tiểu học theo tiếp cận ĐBCL.

v) Biện pháp 5: Chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện GDHN cho HSKT cấp tiểu học theo tiếp cận ĐBCL.

vi) Biện pháp 6: Tham mưu, đề xuất và thực hiện chính sách tôn vinh nghề nghiệp, tạo động lực cho đội ngũ tham gia GDHN cho HSKT cấp tiểu học theo tiếp cận ĐBCL .

Trong quá trình nghiên cứu đề tài luận án, nghiên cứu sinh đã tiến hành thử nghiệm biện pháp thứ 02. Kết quả thử nghiệm bước đầu đã khẳng định mức độ cấp thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của biện pháp này trong quản lý GDHN cho HSKT cấp tiểu học theo tiếp cận ĐBCL.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

- Ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên cứu lý luận của luận án góp phần bổ sung thêm một số vấn đề lý luận về quản lý giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo vào khoa học quản lý giáo dục.

- Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác quản lý giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp tiểu học ở nước ta hiện nay và trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên cấp tiểu học.

- Các biện pháp quản lý được đề xuất trong luận án có thể được vận dụng trong thực tiễn quản lý GDHN cho HSKT cấp tiểu học tại các cơ sở giáo dục có HSKT học hoà nhập.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có): Hoàn thiện hệ thống quản lý GDHN cho HSKT cấp tiểu học theo tiếp cận ĐBCL nhằm  đáp ứng mục tiêu cấp học theo yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

         1) Nguyễn Đức Hữu (2014), “Thực trạng và định hướng phát triển giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam giai đoạn 2015-2020”, Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 8/2014 (số đặc biệt), tr.2-6.

         2) Nguyễn Đức Hữu (2015), “Nghiên cứu xây dựng hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 60, Number 6BC, 2015, tr.260-267.

         3) Nguyễn Đức Hữu (2017), “Chính sách giáo dục người khuyết tật ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 62, Issue 9AB, 2017, tr.23-30.

         4) Nguyễn Đức Hữu (2017), “Đảm bảo quyền của trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 62, Issue 9AB, 2017, tr.189-195.

         5) Nguyễn Đức Hữu (2018), “Tiếp cận quản lí chất lượng trong xây dựng chính sách giáo dục và đào tạo”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 63, Number 9AB, 2018, tr.15-21.

       6) Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Đức Hữu (2018), “Tổng quan nghiên cứu về quản lý giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp Tiểu học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 63, Number 9AB, 2018, tr.28-39.

     7) Nguyen Duc Huu, Nguyen Xuan Hai (2021), “Some Theoretical Issues on the Quality Management in Education and Training”, Proceeding of 1st Hanoi International Forum on Pedagogical and Educational Sciences, Vietnam National University Press, Hanoi, pp.323-335.

       8) Nguyen Duc Huu (2021), “Improving the Quality of Inclusive Education for Students with Disabilities at Elementary School Level in the Current InnovationEducation in Our Country”, Proceeding of 1st Hanoi International Forum on Pedagogical and Educational Sciences, Vietnam National University Press, Hanoi, pp.503-511.

11:01 19/01/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ